Om fes­ten

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Ida.nil­sing@di­rekt­press.se FOTO: IDA NIL­SING

äger rum den 30 ja­nu­a­ri 2016 kloc­kan 17–20 i Tens­ta konst­hall.

är ”tra­di­tio­nellt” och det kom­mer att bju­das på mat, un­der­håll­ning, sam­tal med me­ra, bland de med­ver­kan­de finns Tens­ta Go­spel, Amer Sar­sour, Ali Kha­mis, Sa­mir Sabri och Sam­bom­ba, Voice of Tens­ta med Flim­po­man Nga­bo.

FES­TEN

TEMAT

är öp­pen för all­män­he­ten.

FES­TEN

i Sve­ri­ge läng­re, de han har fått tag på är in­bjud­na, om nå­gon av dem dy­ker upp på fes­ten åter­står att se.

dem som stått nä­ra fa­mil­jen Za­ta­ra är Isa Ay­bar, som blev skju­ten i sitt ga­tukök i Djurs­holm två da­gar fö­re Ha­san Za­ta­ra. La­ser­man­nen ha­de sökt Ha­san Za­ta­ra i ki­os­ken i Hä­gerstenså­sen, men då han var till­fäl­ligt ute ha­de La­ser­man­nen åkt till Djurs­holm i stäl­let. Där sköt han Isa Ay­bar.

– De låg på sjuk­hus till­sam­mans, han och farsan, fa­mil­jer­na häl­sa­de på varand­ra och min far­mor gav ho­nom en träs­ta­ty, som han än i dag har kvar. Hans dot­ter kon­tak­ta­de mig och be­rät­ta­de att den sta­tyn har be­tytt väl­digt myc­ket för ho­nom.

Egent­li­gen ska fes­ten in­te hand­la om La­ser­man­nen, fast Musta­fa Za­ta­ra vill än­då skic­ka en sär­skild häls­ning.

– Jag kom­mer att sam­la mi­na sys­kon och al­la sys­kon­barn på en bild, och det är mitt svar till ra­sis­men: Ni för­sök­te skju­ta min pap­pa, här har ni fått tillbaka ho­nom. Och de här nya ge­ne­ra­tio­ner­na som väx­er upp, ska vi ma­ta dem med hat och okun­skap el­ler med kär­lek och so­li­da­ri­tet?

Ing­et är läm­nat till slum­pen, allt bär ett bud­skap.

– Det blir eti­o­piskt kaf­fe, ma­roc­kanskt te och ay­ran från Tur­ki­et. Ett tag tänk­te

En av

TUM­MEN UPP. Ha­san Za­ta­ra ser fram emot att få hål­la en stor fest för vän­ner, fa­milj och and­ra in­tres­se­ra­de på års­da­gen av La­ser­man­nens dåd mot ho­nom. Ha­san Za­ta­ra blev skju­ten i hu­vu­det men över­lev­de.

jag gö­ra tand­pe­ta­re med mat från oli­ka län­der, så att man bok­stav­li­gen skul­le få sväl­ja si­na för­do­mar, men det finns in­te tid till allt ty­värr. Temat är tra­di­tio­nellt och jag har bett al­la att kom­ma kläd­da i nå­got de kän­ner sig be­kvä­ma i och nå­got de iden­ti­fi­e­rar sig med.

att ha in­flu­en­ser från då­ti­den på fle­ra sätt, ex­em­pel­vis kom­mer det att fin­nas en hen­na-konst­när på plats, Musta­fa Za­ta­ra har fått in­spi­ra­tion från ett foto från 1990-ta­lets Rin­ke­by där hans syst­rar var med och höll på med hen­na­konst. Och så kom­mer slag­verk­sen­semb­len Sam­bom­ba, som bru­ka­de med­ver­ka på Rin­ke­by­fes­ti­va­len när det be­gav sig.

– Det blir dra­ma­tik, ming­el och ett tack för he­la vår ex­istens, sä­ger Musta­fa Za­ta­ra.

Fes­ten kom­mer

Ida Nil­sing AR­BE­TE. Bakom ar­range­mang­et lig­ger myc­ket hårt jobb. I över ett år har Musta­fa Za­ta­ra ar­be­tat med att sam­la ma­te­ri­al om och lä­ra kän­na sin pap­pa på dju­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.