M vill ha po­lis­kon­tor till Tens­ta

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

För att kom­ma till rät­ta med drog­han­del och an­nan kri­mi­na­li­tet i Tens­ta, vill Mo­de­ra­ter­na ut­re­da möj­lig­he­ten att öpp­na ett mo­bilt po­lis­kon­tor, som stän­digt är när­va­ran­de, på or­ten. Par­ti­et vill ock­så ut­ö­ka sam­ar­be­te mel­lan stads­de­len och po­li­sen, och ha fler över­vak­nings­ka­me­ror i både Tens­ta och Hjuls­ta.

– Vi fö­re­slår fle­ra di­rek­ta och fö­re­byg­gan­de in­sat­ser för att stär­ka po­li­sens ar­be­te, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son (M), vice ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den Spång­aTens­ta i en kom­men­tar.

Dess­utom vill de öka kra­vet på de ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­ner­na, i ett press­med­de­lan­de skri­ver de att det bor­de va­ra ett krav för att få verk­sam­hets­stöd från stads­de­len, att de ge­nom­för minst en brotts­före­byg­gan­de verk­sam­het per år, samt att fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­ner som ar­be­tar brotts­före­byg­gan­de får ex­tra stöd.

Mo­de­ra­ter­na vill ock­så se över möj­lig­he­ter­na att om­för­de­la so­ci­al­tjäns­tens re­sur­ser så att fler so­ci­al­ar­be­ta­re kan va­ra till­gäng­li­ga ef­ter kon­tors­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.