MKFC häv­dar dis­kri­mi­ne­ring

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Or­ga­ni­sa­tio­nen MKFC Stock­holms Folk­hög­sko­la, ti­di­ga­re Rin­ke­by folk­hög­sko­la, vill dra Folk­bild­nings­rå­det till EU-tri­bu­na­len för att de år 2014 be­slu­tat att läg­ga ner MKFC Stock­holms Folk­hög­sko­la.

MKFC an­ser att skä­let till ned­lägg­ning­en av de­ras verk­sam­het är dis­kri­mi­ne­ring, på grund av att en stor ma­jo­ri­tet av de stu­de­ran­de är in­vand­ra­re, samt att de dri­vit ut­bild­ning­ar på nä­tet och att de där­med bli­vit en kon­kur­rent till be­fint­li­ga folk­hög­sko­lor, , skri­ver MKFC i ett press­med­de­lan­de.

Folk­bild­nings­rå­dets be­slut kun­de in­te över­kla­gas, där­för väl­jer nu MKFC att gå vi­da­re, förutom till EU­tri­bu­na­len, även till Dis­kri­mi­ne­rings­om­buds­man­nen och Riks­re­vi­sio­nen.

Or­ga­ni­sa­tio­nen MKFC Stock­holms Folk­hög­sko­la har nu­me­ra si­na lo­ka­ler i Lil­la Al­by i Sund­by­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.