Kis­ta Sci­ence Ci­ty

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Sci­ence Ci­ty AB är en ic­ke vinst­dri­van­de or­ga­ni­sa­tion med syf­te att ut­veck­la och mark­nads­fö­ra Kista­re­gi­o­nen in­om ITC (in­for­ma­tions­och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik).

KIS­TA

ägs av stif­tel­sen Elect­rum, som är ett ge­men­samt ini­ti­a­tiv från Stock­holms stad, nä­rings­li­vet samt uni­ver­si­tet och högskola.

FÖ­RE­TA­GET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.