Bätt­re hjälp till fly­king­barn

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Pa­trik.ek­strom@di­rekt­press.se

Rin­ke­by-Kis­ta stadsdelsförvaltning har star­tat en ny en­het som ska an­sva­ra för en­sam­kom­man­de flyk­ting­barn.

Syf­tet med den nya or­ga­ni­sa­tio­nen är att sä­ker­stäl­la ett bra mot­ta­gan­de.

För­ra året tog stads­de­len emot ett hund­ra­tal en­sam­kom­man­de flyk­ting­barn.

– För bar­nens bäs­ta så be­slöt vi att star­ta en egen en­het för hand­lägg­ning­en som rör bar­nen. Den so­ci­al­ar­be­ta­re som får bar­nen från bör­jan kan föl­ja bar­net oav­sett var bar­net blir pla­ce­rat. Vi kan hål­la de krav som ställs på oss för att vi ska kun­na till­go­do­se bar­nens be­hov, sä­ger Eva Klin­t­wall, chef på en­he­ten för en­sam­kom­man­de flyk­ting­barn vid so­ci­al­kon­to­ret i Rin­ke­by-Kis­ta till SR.

att den in­tegri­tets­krän­kan­de aspek­ten väg­de tyng­re än den even­tu­ellt brotts­före­byg­gan­de och brottsupp­kla­ran­de ef­fek­ten som en över­vak­ning skul­le kun­na fö­ra med sig.

Po­li­sen över­kla­ga­de do­men till kam­mar­rät­ten och svar där­i­från vän­tas un­der förs­ta kvar­ta­let 2016.

Mo­de­ra­ter­na i Rin­ke­byKis­ta stads­dels­nämnd har ut­tryckt sitt ful­la stöd för po­li­sens be­gä­ran i Rin­ke­by

Rät­ten an­såg

ÖVER­VAK­NING. Po­li­sen har an­sökt om att få sät­ta upp över­vak­nings­ka­me­ror i bland an­nat Rin­ke­by cent­rum.

cent­rum och nu gör ock­så för­valt­ning­en det.

sam­lad be­döm­ning an­ser för­valt­ning­en att över­vä­gan­de skäl ta­lar för po­li­sens an­sö­kan. Om po­li­sen ges möj­lig­het till re­gle­rad ka­me­raö­ver­vak­ning be­dö-

“Ef­ter en

mer för­valt­ning­en att ock­så dess eg­na in­sat­ser kan bli mer mål­in­rik­ta­de”, skri­ver tjäns­te­män­nen i ett ytt­ran­de till stads­dels­nämn­den.

Även So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, som sit­ter på ord­fö­ran­de­pos­ten i stads­dels­nämn­den, stäl­ler sig bakom po­li-

sens an­sö­kan om ka­me­raö­ver­vak­ning.

– Vi har in­te dis­ku­te­rat frå­gan in­om ma­jo­ri­te­ten, men So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är po­si­ti­va, sä­ger Kerstin Agge­fors (S).

”So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är po­si­ti­va.”

Pa­trik Ek­ström

FOTO: EM­MA ULL­SJÖ/ DI­REKT­PRESS AR­KIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.