Fäl­tar­na lyss­nar på ung­do­mar

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Rin­ke­by-Kistas fält­grupp be­står av fäl­tas­si­sten­ter som ar­be­tar upp­sö­kan­de och fö­re­byg­gan­de bland ung­do­mar i ål­dern 12-25 år. De be­sö­ker sko­lor, ung­doms­går­dar och and­ra plat­ser där ung­do­mar rör sig.

Fäl­tas­si­sten­ter­na är tryg­ga vux­na som ung­do­mar­na kan pra­ta med om små och sto­ra sa­ker. De har tyst­nads­plikt och för inga re­gis­ter.

Fält­grup­pen ar­be­tar dag­tid, kvälls­tid och ibland på hel­ger. De har kon­takt med för­äld­rar och för­e­ning­ar i om­rå­det och sam­ver­kar med and­ra som ar­be­tar med ung­do­mar, till ex­em­pel sko­lor, ung­doms­går­dar, so­ci­al­tjänst och po­lis. Du som är för­äl­der är väl­kom­men att kon­tak­ta fält­grup­pen om du und­rar över nå­got som gäl­ler ditt barn. Fält­grup­pen kan nås på te­le­fon 08-508 010 89. För­äld­rar kan ringa till kl. 21:00 mån­dag-tors­dag, till kl. 01:00 på fre­da­gar. Fa­ce­book Fält­grup­pen Rin­ke­by-Kis­ta, Instagram Fält­grup­pen Rin­ke­by-Kis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.