Ny av­fall­s­taxa 2016

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Från ja­nu­a­ri 2016 gäl­ler en ny av­fall­s­taxa bo­stads­hus i Stock­holm stad: • Vil­lor och rad­hus er­bjuds tjäns­ten sä­songs­hämt­ning av träd­gårds­av­fall mel­lan 1 april och 31 ok­to­ber. Kost­na­den är 1 000 kro­nor för he­la sä­song­en, oav­sett när du an­slu­ter dig. • Vikt­ba­se­rad taxa in­förs som val­möj­lig­het

• Matav­falls­hämt­ning i se­pa­rat in­sam­lings hämt­för­hål­lan­den och hämt­fre­kven­sen är en gång i vec­kan. Läs mer på stock­holm­vat­ten.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.