(D) jär­va­mas­kan

Vi i Kista - - FAMILJ - FOTO: IDA NIL­SING

ord­nas av grup­pen (D) jär­va­mas­kan, som är en del av den rikstäc­kan­de or­ga­ni­sa­tio­nen Stic­ka.

är Kis­ta bib­li­o­tek mel­lan kloc­kan 17 och 21 varan­nan tis­dag.

säll­skap och in­spi­ra­tion från varand­ra är det ett till­fäl­le att se vil­ka böc­ker om hand­ar­be­te som bib­li­o­te­ket har fått in.

STICKKAFÉERNA

PLAT­SEN

FÖRUTOM

RÄ­TA MAS­KOR. Med tek­ni­ken för­kor­ta­de varv stic­kar Ulrika Hjär­pe gryt­lap­par som hon vi­ker dubb­la till halv­cir­kel­form, ef­ter ett nå­got re­vi­de­rat möns­ter från 1930-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.