Bar­bie-Nils och pi­stol­pro­ble­met

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

En spän­nan­de be­rät­tel­se om mo­det att vå­ga va­ra sig själv, oav­sett vad and­ra tyc­ker! Bar­bie-Nils och pi­stol­pro­ble­met av te­a­ter Bar­ba­ra. Nils fyl­ler 5 år och får öns­ka sig vad han vill i lek­saks­af­fä­ren. Och han vet pre­cis vad han vill ha: En Bar­bie i ro­sa bal­klän­ning! Plöts­ligt vill pap­pa in­te alls att Nils ska få väl­ja själv. I lek­saks­af­fä­ren för­sö­ker pap­pa med oli­ka me­del att få Nils att väl­ja en pi­stol i stäl­let. ”Men du Nils! Om du har en pi­stol mås­te folk gö­ra som du vill” sä­ger pap­pa och Nils får en idé... En fö­re­ställ­ning för 5-åring­ar. Tid: 10.15–11.00. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.