New Vi­sions

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Hur ser vi? Med vil­ken blick och från vil­ken ho­ri­sont? I grupput­ställ­ning­en New Vi­sions in­går verk där se­en­dets me­ka­nis­mer och för­ut­sätt­ning­ar står i fo­kus. I mål­ning­ar, re­li­e­fer och fo­to­gra­fi­er av Ra­na Be­gum, Na­dia Be­le­ri­que, Mou­nir Far­man­far­mai­an, Da­vid Malj­ko­vic, Philip­pe Par­re­no, Adam Pen­del­ton och Ye­le­na Popo­va rik­tas upp­märk­sam­he­ten till mö­tet mel­lan ver­ket och den som be­trak­tar. Som be­trak­ta­re bi­drar en till att for­mu­le­ra ver­ket, på­ver­ka vil­ka möns­ter som fram­trä­der och vil­ka as­so­ci­a­tio­ner som väcks. I New Vi­sions upp­ma­nas be­trak­ta­ren att skär­pa blic­ken och kropps­ligt er­fa­ra så­väl ver­ken som de­ras plats i ut­ställ­nings­rum­met. 27.1–15.5 2016. Plats: Tens­ta konst­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.