Gol­din+Sen­ne­by – Stan­dard­läng­den av ett mi­ra­kel

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Stan­dard­läng­den av ett mi­ra­kel är en mu­te­ran­de ret­ro­spek­tiv av Gol­din+Sen­ne­by. Den Stock­holms­ba­se­ra­de konst­närs­du­on har un­der de se­nas­te tio åren ut­fors­kat vir­tu­el­la värl­dar, off­sho­re-fö­re­tag, stra­te­gi­er för un­dan­dra­gan­de och sub­ver­siv spe­ku­la­tion. På ett ovan­ligt och un­der­fun­digt vis kom­bi­ne­rar de konst­när­lig prak­tik, fi­nan­si­ell te­o­ri och per­for­ma­ti­va me­to­der som bl a lå­nats från ma­gins värld. Ret­ro­spek­ti­ven pre­sen­te­ras ge­nom in­stal­la­tio­ner och per­for­man­ce dels på Tens­ta konst­hall, dels på plat­ser som in­te spe­ci­fikt för­knip­pas med sam­tids­konst. 27.1–15.5 2016. Plats: Tens­ta konst­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.