MER Tex­täv­ling­en

Vi i Kista - - KULTUR - KÄL­LA: TENS­TA KONST­HALL pa­trik.ek­strom@di­rekt­press.se

I år har täv­ling­en ut­ö­kats för att tillå­ta täv­lan­de från al­la Stock­holms yt­terstads­om­rå­den. Ti­di­ga­re var man tvung­en att bo vid blå lin­jen.

Emily Fah­lén sit­ter själv med i ju­ryn till­sam­mans med för­fat­ta­ren Le­na An­ders­son, po­e­ten Me­ron Mang­asha, för­läg­ga­ren Björn Lin­nell, jour­na­lis­ten Rouz­beh Dja­laie samt Tal Lewin­sky från Tens­ta bib­li­o­tek.

– Det är jät­te­ro­ligt att job­ba med det här och se hur myc­ket ta­lang det finns, sä­ger Emily Fah­lén.

da­tum för att skic­ka in text är mån­da­gen den 8/2 2016 till emily@tensta­konst­hall.se. Ange namn, fö­del­se­da­tum, adress och te­le­fon­num­mer i med­let.

är 5 000 kr, andra­pris 2 000 kr och tred­je­pris 1 000 kro­nor.

ge­nom­förs i sam­ar­be­te med Tens­ta bib­li­o­tek och vin­na­ren ut­ses i mars 2016.

SISTA

FÖRSTA­PRIS

TÄV­LING­EN

Vad har du för tips till de som vill skic­ka in bi­drag?

– Låt nå­gon an­nan lä­sa tex­ten. Gär­na nå­gon med er­fa­ren­het av att lä­sa tex­ter, till ex­em­pel den lo­ka­la bib­li­o­te­ka­ri­en, sä­ger Emily Fah­lén.

Pa­trik Ek­ström

FOTO: PA­TRIK EK­STRÖM

PRIS.

Tens­ta konst­hall de­lar var­je år ut ett pris till unga lit­te­rä­ra ta­lang­er från för­or­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.