MER Det här är vik­tigt i…

Vi i Kista - - BOSTAD -

I vis­sa stor­stä­der är hem­met en sta­tus­sym­bol, men of­tast är det and­ra sa­ker som gäl­ler. Det vack­ra väd­ret gör många fö­re­drar att läg­ga si­na peng­ar på båtar och fis­ke­spön. Dess­utom van­ligt att bostäder säljs via klas­sisk auk­tion på plats.

Om­rå­det är all­tid vik­ti­ga­re än bo­sta­den – bostäder hand­lar för många mer om att tjä­na peng­ar på en för­sälj­ning än att bo bra.

Al­la hus har ba­stu, och näs­tan al­la lä­gen­he­ter. Den störs­ta bo­stads­saj­ten har till och med en sök­funk­tion för ba­stu.

Bryr sig in­te li­ka myc­ket om kvadrat­me­ter som svens­kar. Många upp­le­ver det som stig­ma­ti­se­ran­de att in­te äga sin bo­stad när man kom­mit upp i 30-, 40-års­ål­dern.

… AUSTRA­LI­EN:

… DAN­MARK:

… FIN­LAND:

… NOR­GE:

Omö­ble­rat all­tid bäst i bo­stads­an­nons, för då ser man stan­dar­den för bygg­ma­te­ri­al bätt­re. Bygg­nads­ma­te­ri­al är myc­ket vik­tigt.

Pool, sä­ker­het och port­möj­lig­he­ter är de vik­ti­gas­te pa­ra­met­rar­na.

Öp­pen plan­lös­ning är po­pu­lärt (och re­la­tivt nytt). Bi­len är sta­tus­sym­bo­len framför bo­sta­den.

Lä­get är myc­ket vik­tigt, ef­tersom det av­gör var ens barn får gå i sko­la.

… RYSS­LAND:

… SYD­AF­RI­KA:

… TYSKLAND:

… USA:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.