Fot­bollsen­ga­ge­mang året om

Un­der jul­le­dig­he­ten tog många en pa­us. Men i Är­ving­e­hal­len var det full fart. Där ar­ran­ge­ra­des spon­tan­fot­boll för om­rå­dets ung­do­mar. En av de an­sva­ri­ga är Hus­by FF:s trä­na­re Si­rag She­ik­ho­mer. För ho­nom är det fot­boll som gäl­ler – året om.

Vi i Kista - - SPORT - FOTO: SA­ID ALI FOTO: PRIVAT elin.lorn­bo@di­rekt­press.se

och en halv vec­ka var det fot­boll på jul- och ny­års­sche­mat i Är­ving­e­hal­len. Hus­by FF och All­män­na id­rotts­för­e­ning­en i Kis­ta (AIF) ar­ran­ge­ra­de, till­sam­mans med Idrotts­för­valt­ning­en och Kis­ta-Rin­ke­bys stads­dels­nämnd, spon­tan­fot­boll un­der jul- och ny­års­le­dig­he­ten.

Fot­bol­lens mål­grupp var ung­do­mar i åld­rar­na 8 till 25 år. Att del­ta kos­ta­de ingen­ting. När­ma­re 130 del­ta­ga­re kom dag­li­gen till Är­ving­e­hal­len, som höll dör­rar­na öpp­na även på årets rö­das­te da­gar: julaf­ton, jul­da­gen, ny­årsaf­ton och ny­års­da­gen. En som fanns på plats var­je dag, förutom en, är en av de an­sva­ri­ga le­dar­na Si­rag She­i­ko­mer.

– Vi har haft ett ro­ligt jul­lov fyllt av fot­boll. Många fi­rar in­te jul och där­för är det vik­tigt att det finns al­ter­na­tiv för ung­do­mar som in­te gör det, sä­ger Si­rag She­ik­ho­mer.

För Si­rag She­i­ko­mer är fot­bol­len vik­tig. Dag­li­gen – året om – en­ga­ge­rar han sig som fot­bolls­le­da­re för om­rå­dets ung­do­mar. När han in­te är på job­bet trä­nar han fot­bollsla­get Hus­by FF och var­je skol­lov finns han med som le­da­re på fot­bolls­sko­lor och spon­tan­fot­boll. Dess­utom är han en av le­dar­na på Dri­ve-in-fot­bol­len som ar­ran­ge­ras var­je lör­dag- och sön­dags­kväll i Är­ving­e­hal­len. Det är in­te myc­ket tid som in­te hand­lar om fot­boll för Si­rag - och mesta­dels av ti­den sker på ide­ell ba­sis.

I två

Var­för läg­ger du ner så myc­ket tid som fot­bolls­le­da­re?

– För att fin­nas till för ung­do­mar­na i Hus­by, Kis­ta och Akal­la. Jag vill in­te att nå­gon ska ham­na snett när värl­dens möj­lig­he­ter finns. Det är bätt­re att spe­la fot­boll än att hänga i cent­rum, sä­ger Si­rag Shek­ho­mer.

en­ga­ge­mang mö­ter Si­rag många ung­do­mar. Även myc­ket ta­lang.

– Många är otro­ligt duk­ti­ga. Det gör mig arg att in­te mer ta­lang för­val­tas bätt­re, sä­ger Si­rag She­ik­ho­mer.

En an­nan sak som Si­rag hop­pas på är att fot­bolls­in­tres­set bland tje­jer ska öka i om­rå­det. Un­der ju­lens spon­tan­fot­boll var det ba­ra kil­lar som del­tog – trots att spon­tan­fot­bol­len är till både för tje­jer och kil­lar. Att ha kvinn­li­ga le­da­re tror han är be­ty­dan­de för vil­ka som deltar.

– I som­ras ha­de vi kvinn­li­ga le­da­re, det är vik­tigt och vi ska för­sö­ka få fler framö­ver, sä­ger han.

Till näs­ta spon­tan­fot­boll­sar­range­mang hop­pas han att tje­jer deltar och att fler kvinn­li­ga le­da­re finns med.

Ge­nom sitt

även att fler ung­do­mar, från om­rå­det, får chan­sen att hjäl­pa till och ar­be­ta un­der skol­lo­ven. Se­dan två år tillbaka har ung­do­mar kun­nat sö­ka vin­ter­lovs­ar­be­te ge­nom kom­mu­nen, där­ibland jobb med spon­tan­fot­boll. Och fle­ra ung­do­mar har ti­di­ga­re år ar­be­tat med spon­tan­fot­bol­len i Kis­ta.

I ju­las kom dä­re­mot in­te Si­rag, och de and­ra le­dar­na, över­ens med stads­de­len. Stock­holms Stad vil­le er­bju­da ar­be­te i Är­ving­e­hal­len till unga från he­la re­gi­o­nen och ut­i­från ett lott­sy­stem.

Han öns­kar

ÄR:

BLEV:

EN­GA­GE­RAD. Även på årets rö­das­te da­gar en­ga­ge­rar sig Si­rag ge­nom fot­bol­len.

Si­rag och de and­ra ar­ran­gö­rer­na öns­ka­de att själ­va få väl­ja vil­ka ung­do­mar som skul­le ar­be­ta hos dem, pre­cis likt ti­di­ga­re år.

– För oss le­da­re är det vik­tigt att själ­va få väl­ja, för att verk­sam­he­ten ska bli så bra som möj­lig. Vi le­da­re kän­ner ung­do­mar­na här och har en bra upp­fatt­ning om vil­ka som pas­sar och är i störst be­hov av jobb­möj­lig­he­ten. Jag po­äng­te­ra­de det för Stock­holm Stad men ÄR­VING­E­HAL­LEN. Un­der jul- och ny­års­hel­ger­na var fot­bolls­in­tres­set stort i Är­ving­e­hal­len.

de vil­le be­stäm­ma. Det var trå­kigt och där­för tac­ka­de vi nej, be­rät­tar Si­rag She­ik­ho mer.

Vad gäl­ler Si­rags fot­bollsen­ga­ge­mang så bör­ja­de den för drygt sju år se­dan. Det var ord­fö­ran­de för All­män­na id­rotts­för­e­ning­en i Kis­ta, Sa­id Ali, som kon­tak­ta­de ho­nom, och öns­ka­de om att få ihop ett fot­bollslag till en tur­ne­ring i Lil­je­holms­hal­lar­na. Si­rag hör­de då av sig till någ­ra vän­ner och fick ihop ett lag. Han var både med som spe­la­re samt tog även hand om le­dar­rol­len för förs­ta gång­en.

– Jag tyck­te le­dar­rol­len var ro­lig och det var där allt bör­ja­de. I dag gör jag allt jag kan för att byg­ga bro­ar, för­val­ta ta­lang och en­ga­ge­ra ung­do­mar i om­rå­det. För­hopp­nings­vis till det bätt­re, sä­ger Si­rag She­ik­ho­mer.

Elin Lörnbo

”Jag vill in­te att nå­gon ska ham­na snett när värl­dens möj­lig­he­ter finns.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.