Ma­ni­fes­ta­tion på Ser­gels torg mot det död­li­ga vål­det – #lägg­ner­ditt­va­pen – Fler po­li­ser hjäl­per in­te

Jag frå­gar hur många sys­kon de är och hon sva­rar åt­ta, men änd­rar sig snabbt. – Nu är vi sju, sä­ger Ami­na Qabli.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@ di­rekt­press.se 070-78 72 077

Hon var en av ar­ran­gö­rer­na till hel­gens ma­ni­fes­ta­tion på Ser­gels torg i Stock­holm. Hen­nes 20-åri­ge bror kniv­mör­da­des vid Al­by tun­nel­ba­nesta­tion nat­ten till julaf­ton.

”Släng ditt va­pen, ska­pa kär­lek” är bud­ska­pet och bakom ini­ti­a­ti­vet står fa­mil­jen och vän­ner­na.

– Jag kan in­te få tillbaka min son, men kanske kan jag räd­da nå­gon an­nans, sä­ger pap­pan, Mohammed Qabli.

Men den här de­mon­stra­tio­nen är för al­la, är de no­ga med att sä­ga, och en av ta­lar­na näm­ner fle­ra namn, bland an­nat den 15-åring som sköts till döds i Akal­la för två vec­kor se­dan.

Hans namn la­des till lis­tan när de­mon­stra­tio­nen re­dan var pla­ne­rad. ”Än­nu en själ som flög från oss..”, har nå­gon skri­vit i Fa­ce­book­grup­pen och de­lat en bild på en le­en­de 15-åring.

Fle­ra Jär­va­bor har kom­mit för att vi­sa sitt stöd, en av dem är Lel­lo från Spång­aTens­ta.

Var­för är du här?

– Jag tyc­ker att det är vik­tigt att kom­ma hit och vi­sa stöd för fa­mil­jen och för att det här ska få ett stopp.

Man mås­te stäl­la upp, vi­sa re­spekt, sä­ger fle­ra av dem jag pra­tar med.

Son­ja Wolf från Hus­by har ar­be­tat som lä­ra­re vid Akalla­sko­lan i 35 år, men är nu pen­sio­när.

– Man blir be­rörd, sä­ger hon.

Sam­ti­digt läg­ger hon till att hon är li­te be­svi­ken på ta­len, hon ha­de för­vän­tat sig ett tyd­li­ga­re ställ­nings­ta­gan­de mot kri­mi­na­li­te­ten.

– Jag sä­ger in­te att de som dog var kri­mi­nel­la, men va­pen­in­ne­hav är kri­mi­nellt.

Sista ta­la­ren ha­de egent­li­gen in­te pla­ne­rat att sä­ga nå­got. Det var Ra­mi Al-Kha­mi­si från Hus­by. Vi pra­ta­de kort pre­cis in­nan det var hans tur och han hann sä­ga att han var arg, sen grep­pa­de han mic­ken:

”Men, vi kil­lar i or­ten. Låt oss kol­la på oss själ­va. Vil­ka mangas och ball­hets­fa­so­ner är det vi egent­li­gen ser upp till? Vil­ka haj­par vi och vad är det vi bac­kar upp, trots all skit vi ser hän­da? Vi lå­ter kid­sen springa vå­ra ären­den, beck­na och bä­ra va­pen, och blir sen choc­ka­de när nå­gon dör. Unga har ihjäl varand­ra och vi tror att vi in­te har med sa­ken att gö­ra. San­ning­en är att vi al­la bor­de skäm­mas.”, sa han, och fick ap­plå­der.

En an­nan Hus­by­bo som kom­mit till ma­ni­fes­ta­tio­nen är Her­mi Meng­es­ha.

Var­för är du här i dag?

– För mig hand­lar det in­te om att jag har för­lo­rat nå­gon när­stå­en­de, ut­an om att vi al­la är från för­or­ten och har upp­levt lik­nan­de sa­ker. Vi får in­te sam­ma stöd och mås­te stöt­ta varand­ra. Det är många som dör på grund av onö­di­ga sa­ker och vi är al­la en fa­milj.

Hon tyc­ker att det görs skill­nad be­ro­en­de på vem som drab­bas och minns när Ro­ma­rio från Hus­by dog, hös­ten 2008.

Sam­ma som­mar ha­de en flic­ka vid namn Eng­la mör­dats i Stjärnsund, Da­lar­na.

– Jag kom­mer ihåg i sko­lan att vi ha­de en tyst mi­nut för Eng­la, men vi ha­de ing­en tyst mi­nut för Ro­ma­rio. Man tän­ker ju på var­för det är så, var hen­nes liv vik­ti­ga­re än hans?

Trots den se­nas­te ti­dens hän­del­ser kän­ner hon sig trygg i Hus­by.

– Jag är in­te rädd att gå hem kloc­kan fy­ra på mor­go­nen i Hus­by och jag öns­kar att al­la kun­de kän­na sig li­ka tryg­ga där!

”Det är många som dör på grund av onö­di­ga sa­ker och vi är al­la en fa­milj.”

AR­RAN­GÖ­RER. Nail Ah­med, ku­sin till den mör­da­de 20-åring­en och ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till ma­ni­fes­ta­tio­nen och Ami­na Qabli, sys­ter till 20-åring­en och en av ar­ran­gö­rer­na.

SAM­LING. I hel­gen sam­la­des folk från oli­ka för­or­ter på Ser­gels torg för att lyss­na på tal, mu­sik och hål­la en tyst mi­nut för de som fal­lit of­fer för vål­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.