Fes­ti­val­ge­ne­ra­len som slu­tar

Ef­ter 16 år tac­kar Tens­ta mark­nads fes­ti­val­ge­ne­ral, Bur­han Yil­diz, för sig. – Jag vill in­te bli Mr Tens­ta mark­nad, sä­ger han. Vem som kom­mer att ef­ter­trä­da ho­nom är in­te klart.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

– När jag åtog mig upp­dra­get sa jag att jag skul­le sit­ta i tre år, sä­ger Bur­han Yil­diz. Det var 1999. Un­der hans år som fes­ti­val­ge­ne­ral har mark­na­den ut­veck­lats till da­gens ar­range­mang som nu­me­ra på­går i tre da­gar och bland an­nat in­ne­fat­tar Tens­ta ung­doms­fes­ti­val och Tens­ta ta­lang med me­ra.

– Pro­ble­met är att det var­je år har bli­vit suc­cé jäm­fört med året in­nan. Vi har höjt rib­ban så myc­ket och det blir svårt att hål­la sam­ma ni­vå, Bur­han Yil­diz.

I som­ras ha­de Tens­ta mark­nad 50 000 be­sö­ka­re, och då ha­de de till och med bli­vit tvung­na att stäl­la in ak­ti­vi­te­ter på sön­da­gen på grund av häll­regn. Året in­nan var det 80 000.

Mark­na­den be­står av fle­ra ar­range­mang som lö­per pa­ral­lellt och syn­kas sam­man till en hel­het. Tens­ta ta­lang, barn­kar­ne­val, Tens­ta ung­doms­fes­ti­val, po­e­si, pa- nel­sam­tal, för­säl­ja­re, knal­la­re, lop­pis och en mas­sa mat.

Bakom lig­ger ett hårt jobb, in­te minst un­der som­mar­må­na­der­na. En hel sty­rel­se job­bar till­sam­mans, men nå­gon mås­te hål­la i trå­dar­na.

– I som­ras tog jag in­te ut en en­da se­mester­dag, sä­ger Bur­han Yil­diz.

Han är no­ga med att sä­ga att han in­te slu­tar för att han är arg el­ler be­svi­ken på nå­gon, ut­an dels är det på grund av häl­so­skäl, dels att han vill få ti­den att räc­ka till an­nat, in­te minst till bar­nen som är 13 och 17 år gam­la, och han har re­dan ett hel­tids­jobb

Mark­na­den drivs av Spånga-Tenstas för­e­ning­ar och sty­rel­sen be­står av re- pre­sen­tan­ter för de oli­ka för­e­ning­ar­na – och som med al­la ar­range­mang som drivs runt av ide­el­la kraf­ter finns en risk att de ide­el­la in­te or­kar läng­re.

Kan Tens­ta mark­nad rin­na ut i san­den som ex­em­pel­vis Rin­ke­by­fes­ti­va­len har gjort?

– Den ris­ken finns all­tid för så­da­na här eve­ne­mang, men här finns en stark vil­ja att mark­na­den ska fort­sät­ta. Al­la, po­li­ti­ker, tjäns­te­män och med­bor­ga­re, är rö­ran­de över­ens om att mark­na­den mås­te fin­nas kvar.

Dä­re­mot tror Bur­han Yil­diz att årets upp­la­ga kan bli mind­re än ti­di­ga­re.

– Man kanske kun­de gö­ra som Hus­by­fes­ti­va­len, kö­ra en dag i stäl­let för fle­ra. Jag tror in­te att man kan för­vän­ta sig att mark­na­den kan ha sam­ma dig­ni­tet i år, man kanske får väl­ja bort nå­gon av de­lar­na, så att man mäk­tar med, sä­ger Bur­han Yil­diz.

Mark­na­den har ock­så haft fo­kus på de­mo­kra­ti, un­der årets upp­la­ga fanns ett de­mo­kra­ti­torg, och ur­sprungsidén med mark­na­den var att få folk att gå och rös­ta.

– Då som nu var det få som rös­ta­de i va­let och där­för be­stäm­de man att ar­ran­ge­ra en fes­ti­val i sam­band med va­let, så mark­na­den hölls då tred­je hel­gen i sep­tem­ber, i sam­band med val.

Men det vik­ti­gas­te med mark­na­den är trots allt vad den be­ty­der för Tens­ta-bor­na.

– Den här mark­na­den är in­te för att folk ska kom­ma och titta på oss, det är in­te Skan­sen. Vi gör det för att folk ska lä­ra kän­na varand­ra och ska­pa öpp­na plat­ser där vi kan träf­fas. Luk­tar det mat i trapp­upp­gång­en, så ska man kun­na kom­ma hit och lä­ra sig hur man äter så­dan mat. Det är en fes­ti­val för oss själ­va, men al­la är gi­vet­vis väl­kom­na.

Vad som hän­der nu är än­nu in­te klart, det kom­mer att be­slu­tas på ett mö­te som ska hål­las i mars, till­sam­mans med för­e­ning­ar­na, stads­dels­di­rek­tö­ren och stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de.

– Det mås­te kom­ma in nytt blod, nya idéer, nya per­spek­tiv, sä­ger Bur­han Yil­diz.

”Det mås­te kom­ma in nytt blod, nya idéer, nya per­spek­tiv.”

AV­GÅR. Ef­ter 16 år som fes­ti­val­ge­ne­ral för Tens­ta mark­nad har Bur­han Yil­diz be­stämt sig för att av­gå, på grund av tids­brist och häl­so­skäl. Vem som tar över är in­te klart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.