Färg och pens­lar hjälp­te

”När jag kom hit och såg tav­lor­na stå här så trod­de jag in­te att det var mi­na”, sä­ger To­ny Ne­ga­si från Tens­ta. Till och med den 7 feb­ru­a­ri stäl­ler han ut i café­et på Hus­by gård, tav­lor som han själv har svårt att ta in att han har gjort.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

År 2011 fick han sin ska­da – disk­bråck – och en fruk­tans­värd smär­ta. Ti­di­ga­re ha­de han ar­be­tat med en mas­sa oli­ka sa­ker, bland an­nat som pro­jekt­le­da­re för Rö­da kor­set, se­dan tog det tvärt stopp.

– Jag var näs­tan helt säng­lig­gan­de med smärt­stil­lan­de i två år. Det var de­pri­me­ran­de, sä­ger To­ny Ne­ga­si.

Men hjäl­pen kom, fast från ett li­te ovän­tat håll.

– En vän till mig såg min si­tu­a­tion och gav mig färg, pens­lar och bors­tar.

Och så bör­ja­de To­ny Ne­ga­si må­la och han märk­te att ska­pan­det kun­de av­le­da hans tan­kar från smär­tan. Han pe­kar på tav­lan som häng­er ovan­för soff­grup­pen där vi sit­ter, en röd bak­grund pryds av gyl­le­ne bok­stä­ver, kar­va­de ur trä. ”Ex­o­dus” står det, på ge’ez.

Han ar­be­ta­de med tav­lan i två da­gar, näs­tan ut­an att tän­ka på smär­tan, så upp­slu­kad var han av ar­be­tet.

Tec­ken på ge’ez finns på fler tav­lor i ut­ställ­ning­en, och just den här tav­lan är en pa­ra­fras av om­sla­get till Bob Mar­leys al­bum ”Ex­o­dus”. Att det finns mu­sik­re­fe­ren­ser i To­ny Ne­ga­sis konst är ing­en slump. Ti­di­ga­re var han dj och spe­la­de mu­sik på oli­ka klub­bar.

– Nu kan jag in­te dan­sa läng­re, så nu blir det mål­ning­en i stäl­let. Från att ha va­rit säng­lig­gan­de har jag kom­mit ut och vå­gar mö­ta män­ni­skor igen och jag fick ett lugn när jag bör­ja­de ska­pa. Jag ha­de nå­got att gö­ra, det är en skön käns­la!

Vis av eg­na er­fa­ren­he­ter har han be­stämt sig för att för­sö­ka hjäl­pa and­ra som av oli­ka an­led­ning­ar ham­nat ut­an­för ar­bets­mark­na­den och till­sam­mans med Med­bor­gar­sko­lan kom­mer han att star­ta upp ett pro­jekt för lång­tids­ar­bets­lö­sa i Hjuls­ta.

– Många som är ar­bets­lö­sa mår då­ligt. Jag vill job­ba med vux­na ar­bets­lö­sa och hjäl­pa dem att kom­ma på sa­ker som de kanske är bra på och mår bra av. De mås­te för­stå att de har ett vär­de! Om de vux­na tyc­ker att de blir svik­na av sy­ste­met, så upp­munt­rar de kanske in­te si­na barn att gö­ra det rät­ta, sä­ger To­ny Ne­ga­si.

Ut­ställ­ning­en i café­et på Hus­by gård he­ter ”En­kel­het” och på­går till och med den 7 feb­ru­a­ri.

Säl­jer du tav­lor­na sen?

– Det var nå­gon som frå­ga­de och först blev jag ba­ra glad att det var nå­gon som gil­la­de det jag gjor­de. Men om jag säl­jer dem, så får jag råd kö­pa nya ma­te­ri­al, och det går åt, så ja, gär­na.

Nu kan jag in­te dan­sa läng­re, så nu blir det mål­ning­en i stäl­let.

KÄR­LEK. ”När jag kom till Sve­ri­ge upp­lev­de jag att allt var ord­ning och re­da här, så jag må­la­de ord­ning och re­da, men sen må­la­de jag två blom­mor som stör ord­ning­en. De står för kär­lek, för kär­lek föl­jer in­te någ­ra reg­ler, kär­lek är ka­os.”

FOTO: IDA NIL­SING

SMÄR­TA. Med hjälp av må­le­ri har To­ny Ne­ga­si till­fäl­ligt lyc­kats av­le­da tan­kar­na från smär­tan från disk­bråc­ken.

FOTO: IDA NIL­SING

IN­SPI­RA­TION. Med in­spi­ra­tion från Bob Mar­ley och med skriv­tec­ken på har To­ny Ne­ga­si ska­pat den här tav­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.