Po­li­ti­ker vill änd­ra nor­mer

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Ma­jo­ri­te­ten i stads­hu­set vill att so­ci­al­för­valt­ning­en ser över hur man ska mö­ta unga män för att job­ba mot sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er.

Ef­ter larm om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er på Eriks­dals­ba­det och un­der fes­ti­va­len We Are Sthlm i som­ras har det va­rit gans­ka tyst från po­li­ti­ker­na i den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten.

Men nu trä­der so­ci­al­bor­gar­rå­det Åsa Lind­ha­gen (MP) fram och krä­ver en ge­nom­gång av hur sta­den i dag job­bar med att bry­ta de­struk­ti­va mansnor­mer.

– Vi har tänkt vad vi kan gö­ra i den här frå­gan och det kort­sik­ti­ga är att se över hur ung­dom­s­jou­ren kan öka sin när­va­ro vid eve­ne­mang. De har haft hög när­va­ro vid till ex­em­pel We Are Sthlm och man ser att an­mäl­nings­fre­kven­sen sti­git och jag tror det har att gö­ra med att det fun­nits en vux­en när­va­ro, sä­ger Åsa Lind­ha­gen.

Mer lång­sik­tigt hand­lar det om att änd­ra de­struk­ti­va mansnor­mer och där vill ma­jo­ri­te­ten ve­ta vart man bäst mö­ter unga män.

– Vi vill att för­valt­ning­en ska se över var vi mö­ter in­te minst kil­lar.

FOTO: MOSTPHOTOS

SIM­HALL. Ma­jo­ri­te­ten i stads­hu­set vill att so­ci­al­för­valt­ning­en ser över hur man ska mö­ta unga män för att job­ba mot sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.