Sök­te peng­ar för­sent

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Spånga-Tens­ta stadsdelsförvaltning an­sök­te om 250 000 kro­nor i bi­drag na­tur­vårds­pro­jek­tet ”Schysst som­mar med na­tur­skydds­för­e­ning­en”.

Men an­sö­kan till läns­sty­rel­sen kom in en dag för­sent och pro­jek­tet får där­med kla­ra sig ut­an bi­drag.

Pro­jek­tet, som drivs av Svens­ka na­tur­skydds­för­e­ning­en i sam­ar­be­te med stads­dels­för­valt­ning­en, är till för att ung­do­mar från so­cio­e­ko­no­miskt sva­ga stads­de­lar ska få en re­la­tion till na­tur och mil­jö.

”En grund­pe­la­re i pro­jek­tet är att job­ba ak­tivt med att stär­ka ung­do­mar­na i om­rå­den som upp­le­ver ett starkt ut­an­för­skap i det svens­ka sam­häl­let”, skri­ver man om pro­jek­tet i an­sö­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.