Fri­tids­går­den ska lig­ga i sko­lan

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Den omdiskuterade fri­tids­går­den i Hjuls­ta har hit­tat ett hem. Nu är det klart att den kom­mer att lig­ga i sko­lans lo­ka­ler. Dä­re­mot är det än­nu in­te klart när den kan öpp­na.

– Vi skul­le bli över­lyck­li­ga om vi kun­de öpp­na ef­ter påsklo­vet, sä­ger Dit­te Wes­tin, stads­ut­veck­lings­chef i Spånga-Tens­ta.

Men det är in­te stads­de­len som äger frå­gan.

fat­ta­de po­li­ti­ker­na i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd be­slut om en fri­tids­gård i Hjuls­ta. Då var pla­nen att den skul­le öpp­na i de­cem­ber 2015, men så blev det in­te. Det har ta­git tid att hit­ta en lämp­lig lo­kal, och när fas­tig­hets­bo­la­get Ei­nar Matts­son sa nej, fick för­valt­ning­en tän­ka om.

– Nu är vi in­ne i pro­ces­sen att skri­va ett av­tal med Si­sab, sä­ger Dit­te Wes­tin.

Si­sab är ett kom­munägt bo­lag som äger al­la skol­lo­ka­ler i Stock­holm, och ung­doms­går­den kom­mer allt­så att lig­ga i Hjuls­ta grund­sko­la.

I mars

När kan den va­ra klar?

FRI­TIDS­GÅRD.

– Jag vill in­te spe­ku­le­ra i det, det be­ror helt på Si­sab:s ar­bets­be­last­ning, sä­ger Dit­te Wes­tin.

mö­te med för­e­ning­ar och bo­en­de i Hjuls­ta i för­ra vec­kan ta­la­des det om påsklo­vet, men det blir tro­ligt­vis in­te fö­re som­ma­ren.

– Vi skul­le bli över­lyck­li­ga om vi kun­de öpp­na ef­ter påsklo­vet, men det är Si­sab som äger den frå­gan, sä­ger Dit­te Wes­tin.

Re­dan i de­cem­ber äg­de ett mö­te om fri­tids­går­den rum i Hjuls­ta där många av

Vid ett

Den nya fri­tids­går­den i Hjuls­ta kom­mer att lig­ga i Hjuls­ta grund­sko­la.

de bo­en­de var kri­tis­ka över att de in­te fått kom­ma till tals ti­di­ga­re i pro­ces­sen.

Hur har ni be­hand­lat de åsik­ter som kom­mit in från bo­en­de i Hjuls­ta och de för­e­ning­ar som är verk­sam­ma i om­rå­det?

– Vi har för­val­tat dem. I för­ra vec­kan ha­de vi ett nytt mö­te och vi lå­ter dem ha in­fly­tan­de i hur vi fort­sät­ter pro­ces­sen, sä­ger Dit­te Wes­tin.

Ett steg som kom­mer att tas om­gå­en­de är att in­le­da en re­kry­te­rings­pro­cess för att an­stäl­la en fri­tids­gårds­chef, och vid det se­nas­te mö­tet med bo­en­de och för­e­ning­ar, fick del­ta­gar­na sät­ta ihop en lis­ta över egen­ska­per som che­fen bör ha.

– De har fått lis­ta vad de vill se för kom­pe­tens och me­ri­ter, så de har fått be­stäl­la en chef. Sen kan vi för­stås in­te från­gå vis­sa for­mel­la krav, sä­ger Dit­te Wes­tin.

Den nya che­fen kom­mer se­dan att re­kry­te­ra öv­rig per­so­nal till fri­tids­går­den.

I nu­lä­get finns en pro­jekt­le­da­re an­ställd in­om för­valt­ning­en som har ar­be­tat med att ta fram ett un­der­lag som kart­läg­ger tje­jer­na i Hjul­stas be­hov och öns­ke­mål. Det har bland an­nat ge­nom­förts en en­kät­stu­die med 70 tje­jer i målgruppen, års­kurs 6–9.

”De har fått be­stäl­la en chef.”

Vad hän­der med pro­jekt­le­da­ren nu?

– Vi kom­mer att ta hand om det ar­be­te som hon har gjort. Men nu vill vi ha en stör­re di­a­log som in­ne­fat­tar

både tje­jer och kil­lar, sä­ger Dit­te Wes­tin.

Fle­ra av de som med­ver­ka­de vid bå­da mö­te­na tyck­te att för­valt­ning­en ta­git till sig av de­ras åsik­ter, men det finns ock­så en histo­ria bakåt i ti­den där många upp­levt att be­slut har fat­tats över de­ras hu­vu­den. En­ligt dem som tid­ning­en va­rit i kon­takt med finns fort­fa­ran­de en hel del kvar att be­vi­sa.

Ida Nil­sing

FOTO: IDA NIL­SING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.