10 sätt att job­ba med svart

Vi i Kista - - BOSTAD -

1. Va­ri­e­ra mel­lan oli­ka yt­ma­te­ri­al. Matt, blankt, ruf­figt el­ler ski­nan­de? Oli­ka yt­ma­te­ri­al ger oli­ka in­tryck; mat­ta ny­an­ser ger en na­tur­lig fi­nish, medans hög­blan­ka och ol­ji­ga ger en mer dra­ma­tisk ef­fekt.

2. Svart på svart. Var in­te rädd för att må­la hyl­lor­na i sam­ma ny­ans som väg­gen, att läg­ga en svart duk på ett svart bord el­ler en mörk mat­ta på ett svart golv. Re­sul­ta- tet blir so­bert och stil­rent.

3. Punkt­mar­ke­ra. Om man in­te är re­do för svar­ta väg­gar och golv kan en snygg svart ram el­ler dörr gö­ra nog så stor skill­nad.

4. Fy­ra ny­an­ser av svart. Pre­cis som vitt kan dra åt kallt el­ler varmt, så kan svart ha in­slag av rött, blått el­ler grönt. Välj din ny­ans no­ga.

5. Mat­cha med me­tal­lic. Svart lå­ter skrim­ran­de to­ner av sil­ver, guld och kop­par kom­ma till sin rätt. Su­per­lyx­igt och so­fisti­ke­rat mö­ter mystik och en stjärn­klar him­mel.

6. Mat­cha med vitt. Vitt och svart är en klas­si­ker som ald­rig går ur ti­den, men som änd­rar ut­tryck li­te med jäm­na mel­lan­rum. Just nu är det mör­ka gråa to­ner till­sam­mans med grovt lin­ne och el­fen­bens­vi­ta to­ner som gäl­ler.

7. Al­la fär­ger fun­kar! Svart och vitt har bå­da den ma­gis­ka ef­fek­ten att de in­te ba­ra mat­char din fa­vo­rit­färg – de hjäl­per den att för­stär­kas.

8. Lek med lju­set. Med lam­por och sol­ljus kan du ska­pa ro­li­ga ef­fek­ter.

9. Tänk på ba­lan­sen. Om allt är svart kan hel­he­ten för­lo­ra sin charm. Om du ska lå­ta svart spe­la förs­ta fi­ol, tänk på att du kanske be­hö­ver mju­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.