Bad­min­tong­äng tog brons

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Lörnbo elin.lorn­bo@tre.se

I hel­gen gick Svens­ka Mäs­ter­ska­pen i Lag U15 i badminton av sta­peln. Sex ung­doms­spe­la­re från Kis­ta Bad­min­ton­klubb del­tog. Det här var förs­ta gång­en som klub­ben ställ­de upp som lag – och som det gick. Kis­ta slu­ta­de som bäs­ta stock­holmslag med en brons­plats.

Vi har träf­fat brons­hjäl­tar­na.

Det är ett glatt gäng vi träf­far i Kis­ta Rac­ket Cen­ter. Kväl­len in­nan kom Ying­tong Lin, Edit Lund­ström, Isa­bel­le Graf­sund, Ax­el Nils­son, Al­bert Hjal­mers och Ni­lay Singh tillbaka till Stock­holm. Det­ta ef­ter att ha spe­lat U15 Lag-SM i Väst­ra Frölun­da i Gö­te­borg.

Nu är det dags för trä­ning igen och i dag är det li­te ro­li­ga­re än van­ligt.

– Vi är väl­digt gla­da ef­tersom att vi lyc­ka­des ta brons i hel­gens lag-SM, be­rät­tar Ax­el Nils­son.

Mäs­ter­ska­pet star­ta­de på lör­da­gen. Tio ung­dom­slag från run­tom i Sve­ri­ge del­tog.

I Kistas förs­ta match möt­te man Halm­stad BMK. Där blev det en över­läg­sen se­ger. 21 po­äng i al­la set och vinst med 5-0 för Kistagäng­et. Tur­ne­ring­en kun­de in­te ha star­tat bätt­re.

Match två var på för­hand svå­ra­re. Då stod näm­li­gen Askim BC för mot­stån­det, som var fi­nal­tip­pa­de. Det var dä­re­mot ing­et som skräm­de Kistagäng­et.

– Att Askim var fa­vo­rittip­pa­de gjor­de oss ba­ra mer tag­ga­de, sä­ger Ni­lay Singh.

Mat­chen slu­ta­de med im­po­ne­ran­de vinst och 4-1 till Kis­ta, och Askim blev ut­sla­get. Lör­da­gens två se­g­rar be­tyd­de att la­get vann grupp B. Chan­ser­na var nu go­da in­för sön­da­gens slut­spel.

I se­mi­fi­na­len vän­ta­de ri­va­len Uppsa­la KFUM. Mat­chen kom att bli myc­ket jämn mel­lan la­gen. Ni­lay Singh såg till att vin­na förs­ta mat­chen i herrsing­el. Se­dan var det dä­re­mot Uppsa­la som ha­de spe­let på sin si­da i de åter­stå­en­de mat­cher­na.

Uppsa­la knep fi­nal­plat­sen och vann slut­li­gen med 3-1.

Då var det ba­ra att lad­da om för Ki­sta­la­get. Om­ladd­ning­en vi­sa­de sig va­ra hel­gens svå­ras­te upp­gift. Men det såg la­get själv­fal­let till att fixa.

I brons­mat­chen stod ett an­nat Stock­holmslag för mot­stån­det – Tä­by BMF. Här vi­sa­de Kis­ta på rik­tig bad­min­ton­styr­ka. Tre ra­ka se­g­rar vän­ta­de i herrsing­eln, dam­sing­eln och herr­dub­beln. Sa­ken var klar och Kis­ta tog brons­plat­sen ef­ter att mat­chen slu­ta­de 3-1.

Ni tog brons i Lag-SM­de­bu­ten, var­för lyc­ka­des ni så bra?

– Vi är ett jämnt lag med en bra lag­käns­la. Sam­ti­digt har vi väl­digt ro­ligt, sä­ger Edit Lund­ström, och får med­håll av de and­ra.

Spe­lar­na i la­get spe­la­de för förs­ta gång­en till­sam­mans som ett lag. Ti­di­ga­re har de ba­ra trä­nat till­sam­mans. För Ying­tong Lin, Edit Lund­ström och Al­bert Hjal­mers var det även förs­ta gång­en som de del­tog i ett SM.

– Spel­mäs­sigt var det ro­ligt pre­cis som van­ligt. Men runt om­kring var allt pam­pi­ga­re och det fanns många bra spe­la­re med. Och då är det ock­så ex­tra ro­ligt när det går bra, sä­ger Al­bert Hjal­mers.

Det som skilj­de Kis­ta från de and­ra la­gen, un­der hel­gens mäs­ter­skap, var att de in­te ha­de med sig nå­gon coach. Spe­lar­na coacha­de helt en­kelt varand­ra. Förutom själ­va brons­me­dal­jen är den eg­na lagcoach­ning­en nå­got som al­la tyc­ker var ro­li­gast.

De upp­fyll­de även sitt mål. På in­vig­ning­en fick de frå­gan av ar­ran­gö­rer­na vil­ket som var de­ras mål i mäs­ter­ska­pet.

På det sva­ra­de la­get ”att vi ska nå pal­len”.

– Vi nåd­de vårt mål på vårt förs­ta lag-SM. Rik­tigt, rik­tigt ro­ligt, sä­ger Isa­bel­le Graf­sund.

”Vi är ett jämnt lag med en bra lag­käns­la.”

FOTO: LE­NA GRAF­SUND

BRONS. Det blev en im­po­ne­ran­de brons­plats för Kis­ta BMK:s ung­dom­slag på Lag SM i Gö­te­borg.

FOTO: ELIN LÖRNBO

GLA­DA. Brons­gäng­et: Al­bert Hjal­mers, Ax­el Nils­son, Ni­lay Singh, Edit Lund­ström och Isa­bel­le Graf­sund är gla­da ef­ter hel­gens brons. Även Ying­tong Lin del­tog men är in­te med på bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.