Sym­bol­po­li­tik sat­sa på barn?

Svar på in­sän­da­ren ”MP väl­jer graf­fiti­vägg fö­re disc­golf­park” i Vi i Tens­ta nr 24 år 2015.

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

I en in­sän­da­re i nr 24 år 2015 av Vi i Tens­ta på­står Björn Er­dal att MP väl­jer graf­fiti­vägg fö­re disc­golf­park. Det­ta på­stå­en­de stäm­mer in­te då det är två helt oli­ka frå­gor ut­an in­tres­se­kon­flikt.

Er­dal på­står ock­så att jag äg­nar mig allt­för myc­ket åt sym­bol­po­li­tik vil­ket är en tolk­ning som får stå för ho­nom – om det nu är sym­bol­po­li­tik att sat­sa på för­bätt­ra­de upp­växtvill­kor för stads­de­lens barn, so­ci­al mo­bi­li­se­ring, kul­tur och ett jäm­ställt för­e­nings­liv för att ge ex­em­pel på någ­ra av de sa­ker vi i ma­jo­ri­te­ten ar­be­tar med i stads­de­len.

Vad Er­dal in­te skri­ver om är att di­sco­golf­par­ken be­hö­ver läm­na plats åt en be­grav­nings­plats som pla­ne­ras på Jär­va­fäl­tet ef­tersom att det rå­der stor brist på kist­gra­var i sta­den. Det finns stor po­li­tisk enig­het att be­grav­nings­plats be­hövs i Jär­va oav­sett ma­jo­ri­tets­sty­re.

Det­ta är en frå­ga som in­te stads­dels­nämn­den be­slu­tar om, men när re­mis­sen för den pla­ne­ra­de be­grav­nings­plat­sen be­hand­la­des i nämn­den ställ­de en enig stads­dels­nämnd sig bakom för­valt­ning­ens för­slag på re­missvar där det tyd­ligt fram­gick att det är vik­tigt att hit­ta en an­nan plats för di­sc­golf­par­ken.

Det­ta på­stå­en­de stäm­mer in­te då det är två helt oli­ka frå­gor ut­an in­tres­se­kon­flikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.