Sar­nec­ki: ”Det är in­te ba­ra att pum­pa in fler po­li­ser”

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Pa­trik Ek­ström pa­trik.ek­strom@di­rekt­press.se

En kraf­tig sats­ning på ut­bild­ning och ef­fek­ti­va­re po­lis kan mins­ka brotts­lig­he­ten i so­ci­alt ut­sat­ta om­rå­den.

Den slut­sat­sen drar kri­mi­no­lo­gen och professorn Jerzy Sar­nec­ki i en ny rap­port:

– Det är in­te ba­ra att pum­pa in fler po­li­ser. Det kan fak­tiskt gö­ra sa­ken vär­re.

En 15-årig pojke, ett barn, skjuts ihjäl mitt i Akal­la cent­rum. Var­för är det ing­en som gör någon­ting och finns det nå­got som vi, sam­häl­let, kan gö­ra? är nog två frå­gor som många stäl­ler sig just nu.

Lämp­ligt nog pre­sen­te­ra­de kri­mi­no­lo­gen och professorn Jerzy Sar­nec­ki i vec­kan en ny rap­port som ger svar på just des­sa frå­gor.

Det po­si­ti­va är att det fak­tiskt finns in­sat­ser som be­vis­li­gen fun­ge­rar för att mins­ka brotts­lig­het i so­ci­alt ut­sat­ta om­rå­det.

Lång­sik­tigt hand­lar det, fö­ga för­vå­nan­de, om att ge män­ni­skor möj­lig­he­ter.

Ar­be­te och bo­stad är vik­tigt, men det vik­ti­gas­te och mest ef­fek­ti­va är sats­ning­ar på ut­bild­ning. En bra kon­takt med ut­bild­nings­vä­sen­det re­dan i ti­dig ål­der, gär­na re­dan i för­sko­lan, bäd­dar för en fram­gångs­rik skol­gång, vil­ket i sin tur ökar möj­lig­he­ten att eta­ble­ra sig i sam­häl­let.

– Barn till in­vand­ra­re får av na­tur­li­ga skäl, om in­te an­nat så på grund av språ­ket, ett ut­bild­nings­han­di­kapp. Det för­kla­rar var­för så många in­te kla­rar av gym­na­si­et i des­sa om­rå­den. Det finns om­fat­tan­de forsk­ning som vi­sar att det kan av­hjäl­pas med väl fun­ge­ran­de för­sko­lor. Det kal­las för se­kun­där pre­ven­tion. Al­la i de här om­rå­de­na ska få bra för­sko­lor. Det är pre­ven­tion av hög klass, sä­ger Jerzy Sar­nec­ki.

En an­nan in­sats med stor brotts­före­byg­gan­de po­ten­ti­al är stöd till för­äld­rar när bar­nen är väl­digt små, el­ler till och med in­nan de är föd­da.

– För­äld­rar i des­sa om­rå­den ska få många be­sök, kanske 30 el­ler 40, av barnskö­ters­kor – in­te so­ci­al­sek­re­te­ra­re el­ler po­li­ser ut­an barnskö­ters­kor – un­der bar- nets förs­ta lev­nads­år. Lång­sik­ti­ga ef­fek­ter: mins­kad barn­miss­han­del samt på både kort och lång sikt mins­kad brotts­lig­het.

För att få ner brotts­lig­he­ten kort­sik­tigt mås­te po­li­sen bli mer ef­fek­tiv. Det är in­te ba­ra att pum­pa in fler po­li­ser, som Jerzy Sar­nec­ki ut­tryc­ker det. Det kan tvärt om för­vär­ra si­tu­a­tio­nen, till och med trig­ga igång brotts­lig­het och oro.

Fo­kus ska istäl­let lig­ga på att age­ra re­spekt­fullt och ska­pa so­ci­a­la band.

För att få upp för­tro­en­det för rätts­vä­sen­det och myn­dig­he­ter­na i stort så är det ock­så av­gö­ran­de att po­li­sen ut­re­der och tar tag i var­dags­brotts­lig­he­ten.

– Män­ni­skor som bor i de här om­rå­de­na be­går in­te ba­ra brott, ut­an de drab­bas ock­så. Om po­li­sen gör det tro­vär­digt att de står på de drab­ba­des si­da mot de få kri­mi­nel­la så har de vun­nit mat­chen. Men om po­li­sen till ex­em­pel tra­kas­se­rar ung­do­mar på ga­tor­na så kom- mer de att gå till skur­kar­na i stäl­let.

Till­gång till god service och kon­takt med fle­ra oli­ka fö­re­trä­da­re för det eta­ble­ra­de sam­häl­let är ock­så vik­tigt för att åt­gär­der­na ska va­ra fram­gångs­ri­ka.

En­ligt Jerzy Sar­ne­ci sak­nas det in­te kun­skap om me­to­der för att mins­ka brotts­lig­het i so­ci­alt ut­sat­ta om­rå­den, ut­an det sto­ra pro­ble­met är imple­men­te­ring.

– Kun­skaps­bris­ten är gi­gan­tisk. Vi be­hö­ver in­se att det här in­te är någon­ting nytt. Så här ser det ut. Låt oss byg­ga på den kun­skap vi har istäl­let för att he­la ti­den upp­fin­na hju­let på nytt.

För att kom­ma till rät­ta med pro­ble­men mås­te ock­så po­li­ti­ker vå­ga om­för­de­la re­sur­ser mel­lan ri­ka och so­ci­alt ut­sat­ta om­rå­den.

– Vi be­hö­ver kon­cen­tre­ra re­sur­ser på de här om­rå­de­na, in­te minst när det gäl­ler ut­bild­ning, men ock­så po­li­siärt. Det in­ne­bär att and­ra om­rå­den mås­te få mind­re re­sur­ser. Det här för­står in­te många män­ni­skor, men lång­sik­tigt så in­ne­bär det att vi spa­rar peng­ar, sä­ger Jerzy Sar­nec­ki.

”Kun­skaps­bris­ten är gi­gan­tisk. Vi be­hö­ver in­se att det här in­te är någon­ting nytt.”

FOTO: PA­TRIK EK­STRÖM

SAT­SA. En kraf­tig sats­ning på ut­bild­ning och ef­fek­ti­va­re po­lis kan mins­ka brotts­lig­he­ten i so­ci­alt ut­sat­ta om­rå­den, me­nar kri­mi­no­lo­gen och professorn Jerzy Sar­nec­ki.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.