Kaf­fe­vagn i Kis­ta blev till fle­ra bo­lag

Vi i Kista - - SI­DAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@ di­rekt­press.se 070-78 72 077

Au­el Cof­fee och brö­der­na Ber­ha­ne spe­ci­a­lim­por­te­rar eti­o­piskt kaf­fe och en trend i sam­ma an­de­tag. Nu har den förs­ta kaf­fe­vag­nen lett till en­ga­ge­mang i fle­ra bo­lag. Hem­lig­he­ten bakom fram­gång­en är en­kel. – Vi har kul! Det är må­let, att ha kul och um­gås med dem man vill um­gås med.

– Man ska vän­da på ste­ken och låt­sas att man är klar med allt, om du ha­de al­la peng­ar i värl­den re­dan, vad skul­le du gö­ra då? frå­gar Samu­el Ber­ha­ne, och sva­rar själv i näs­ta an­de­tag:

– Jag skul­le um­gås med min mam­ma, mi­na brö­der, min tjej och mitt barn.

Vil­ket är pre­cis vad han gör, var­je dag. Tack va­re fö­re­ta­get.

Det är näs­tan ing­en hejd på hur myc­ket det skri­vits om Au­el Cof­fee och brö­der­na Ber­ha­ne från Tens­ta som dri­ver fö­re­ta­get, i kaf­fe-sam­man­hang ( om spe­ci­al-im­por­te­rat eti­o­piskt kaf­fe) och i fö­re­tags­sam­man­hang (om snil­le­blix­ten att im­por­te­ra en trend och på så vis bli först på en ny mark­nad).

– Vi har va­rit med så myc­ket att jag knappt har koll själv, sä­ger älds­ta bro­dern Samu­el Ber­ha­ne, grun­da­re av Au­el Cof­fee som dri­ver kafét på Tens­ta konst­hall se­dan års­skif­tet.

Och frå­gar man ef­ter hem­lig­he­ten, får man ett en­kelt re­cept som svar:

– Vi har kul! Det är må­let, att ha kul och um­gås med dem man vill um­gås med.

För två år se­dan star­ta­de de med en kaf­fe­vagn i Kis­ta, nu har de en hand i fle­ra bo­lag, bland an­nat ”Glad stad”, som dri­ver ett kon­cept med stre­et-food-mark­na­der i oli­ka de­lar av stan.

Men skä­let till att de star­ta­de fö­re­ta­get från bör­jan, var att sak­na­de varand­ra.

– Vi ha­de ald­rig tid att träf­fas och gled isär.

Att de al­la äls­ka­de kaf­fe gjor­de det lät­ta­re att ta ut rikt­ning­en.

Samu­el, Sam­son och Alex Ber­ha­ne dri­ver fö­re­ta­get till­sam­mans, men mam­ma Em­ma har ock­så en stor be­ty­del­se.

– Hon har stöt­tat oss på ett vis som är ovan­ligt och är en stor stöt­te­pe­la­re i vårt liv.

Och för­u­tom att ha kul, vill de skri­va histo­ria.

– Upp­fin­ning­ar och re­vo­lu­tio­ne­ran­de gre­jer kom­mer näs­tan all­tid från små fö­re­tag. Det är osan­no­likt att Ing­var Kamprad skul­le kom­ma med en helt ny grej i dag. Vi vill ska­pa nå­got som be­står, sä­ger Samu­el Ber­ha­ne.

Och va­ra go­da fö­re­bil­der.

Hur är man en bra fö­re­bild? – Ge­nom att sä­ga att det vi har gjort är möj­ligt att gö­ra för and­ra ock­så, in­te ge­nom att sä­ga att vi har gjort det omöj­li­ga. Jag trod­de att det var svårt att star­ta fö­re­tag, men den bil­den ra­se­ra­des av en vän till mig, som star­ta­de ett nytt fö­re­tag fram­för mi­na ögon, sä­ger Samu­el Ber­ha­ne.

Att star­ta kanske är lätt, men att få det att lyf­ta desto svå­ra­re, el­ler? – Det spe­lar ing­en roll om det går bra el­ler ej, det vi­sar sig snabbt om det är nå­got att sat­sa på. Du ska väl­kom­na miss­tag och se fram emot di­na miss­lyc­kan­den, sä­ger Samu­el Ber­ha­ne.

– Och läg­ger du 40 tim­mar i vec­kan på nå­got så kom­mer du att bli proffs på det, sä­ger Sam­son Ber­ha­ne.

Tviv­lar ni ald­rig?

– Vi tviv­lar all­tid, men hur sjukt det än är så lö­ser det sig all­tid, sä­ger Samu­el Ber­ha­ne.

Vad har ni för fram­tids­pla­ner?

– Det blir ald­rig som man pla­ne­rar, jag vå­gar in­te ens sä­ga var vi är om två år, men när det kom­mer nå­got på bor­det som vi in­te kan sä­ga nej till, då sä­ger vi in­te nej, sä­ger Samu­el Ber­ha­ne.

I fö­re­tagsidén finns ock­så en fast över­ty­gel­se om att ba­na väg för and­ra, ge­nom att in­spi­re­ra and­ra fö­re­ta­ga­re och ge­nom att ska­pa ar­bets­till­fäl­len och upp­le­vel­ser för fler.

– Vi är tre brö­der, men det är så många fler som får va­ra med; oav­sett om vi är med och ar­ran­ge­rar event vid Dal­hal­la el­ler Hornstulls strand, så tar vi med oss folk här­i­från som in­te skul­le kom­ma till de plat­ser­na an­nars. Många upp­le­ver det här med oss, ju fler desto fi­na­re för oss, sä­ger Samu­el Ber­ha­ne.

”Läg­ger du 40 tim­mar i vec­kan på nå­got så kom­mer du att bli proffs på det.”

FO­TO: IDA NIL­SING

ENT­RE­PRE­NÖR. ”Upp­fin­ning­ar och re­vo­lu­tio­ne­ran­de gre­jer kom­mer näs­tan all­tid från små fö­re­tag.”, sä­ger Samu­el Ber­ha­ne, grun­da­re av Au­el cof­fee.

FLER ÄR FI­NA­RE. ”Vi är tre brö­der, men det är så många fler som får va­ra med; ju fler, desto fi­na­re för oss”, sä­ger grun­dar­na av Au­el cof­fee.

HEM­LIG­HE­TEN. Hem­lig­he­ten bakom Au­el cof­fee är att de har så ro­ligt: ”Må­let, att ha kul och um­gås med dem man vill um­gås med”, en­ligt Samu­el, Alex och Sam­son Ber­ha­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.