Fel att ”al­la vet, al­la ti­ger”

Po­lis­chef Niclas An­ders­son om mor­den som ska­kat Jär­va

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@ di­rekt­press.se 070-78 72 077

”Det pra­tas ge­ne­rellt mer än vad man tror”, sä­ger Niclas An­ders­son, po­lis­chef i Jär­va, an­gå­en­de på­stå­en­det att ”Al­la vet, men ing­en sä­ger nå­got”.

På se­na­re tid har Jär­va ska­kats av fle­ra mord på unga unga män­ni­skor, men än­nu är ing­en dömd för nå­got av brot­ten.

Ett van­ligt fö­re­kom­man­de på­stå­en­de bland Jär­va­bor­na är att: ”Al­la vet, men ing­en sä­ger nå­got”, men Jär­vas po­lis­chef Niclas An­ders­son hål­ler in­te med om att det är på det vi­set.

– Det pra­tas ge­ne­rellt mer än vad man tror, sä­ger han.

Som ex­em­pel näm­ner han att det för­ra ons­da­gen in­led­des en rät­te­gång mot två män som åta­las för ett mord på Rin­ke­by torg den 30 au­gusti för­ra året.

– Det är ett bra ex­em­pel på mot­sat­sen, där har många pra­tat och sam­ar­be­tat med po­li­sen, sä­ger Niclas An­ders­son.

Men den mör­da­de var ing­en ung­dom, och var, när, hur och vem spe­lar för­stås roll.

– Det be­ror på vil­ket sätt mor­den be­gås och vil­ka vitt­nen som ser, men det gäl­ler i he­la sam­häl­let att folk är oro­li­ga för att vitt­na och del­ta i oli­ka pro­ces­ser.

När vi ta­lar om de många unga som fal­lit of­fer för vål­det, sä­ger Niclas An­ders­son att det, grovt ge­ne­ra­li­se­rat, of­ta hand­lar om unga per­so­ner som har svårt att han­te­ra kon­flik­ter och att det se­dan slu­tar il­la.

– Det hand­lar in­te om eko­no­mis­ka trans­ak­tio­ner, ut­an sna­ra­re om per­son­li­ga kon­flik­ter som man in­te lyc­kas lö­sa och den ty­pen av brott är svårt att fö­re­byg­ga på kort sikt. Men emel­lanåt får vi hö­ra om på­gåen­de kon­flik­ter och då för­sö­ker vi hjäl­pa till att lö­sa dem. När det skett ett vålds­brott bru­kar vi kon­tak­ta an­hö­ri­ga och se vad vi kan gö­ra för att fö­re­byg­ga att det es­ka­le­rar. Hur of­ta hän­der det att tje­jer deltar i den typ av kon­flikt du be­skri­ver?

– Väl­digt säl­lan!

Har det nå­gon­sin hänt?

–Hi­sto­riskt har det fun­nits ett an­tal tjej kon­stel­la­tio­ner som be­gått rån i grupp i de här om­rå­de­na, men det är väl­digt ovan­ligt att det är tje­jer in­blan­da­de. Det är unga män som står för vål­det.

”Det gäl­ler i he­la sam­häl­let att folk är oro­li­ga för att vitt­na och del­ta i oli­ka pro­ces­ser.”

FOTO: IDA NIL­SING

VÅLD. ”Det är väl­digt ovan­ligt att det är tje­jer in­blan­da­de. Det är unga män som står för vål­det”, sä­ger Jär­vas po­lis­chef Niclas An­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.