Be­ske­det: Ross läggs ned

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pa­trik Ek­ström pa­trik.ek­strom@di­rekt­press.se

Ross Tens­ta gym­na­si­um läggs ner i sin nu­va­ran­de form. Be­slu­tet kom­mer ef­ter att Skol­in­spek­tio­nen fram­fört myc­ket all­var­lig kri­tik mot sko­lan.

– Det är en sorg­lig dag för Tens­ta. Vi kon­sta­te­rar att för­sö­ket med Ross Tens­ta gym­na­si­um har miss­lyc­kats, sä­ger skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S).

Ross Tens­ta gym­na­si­um läggs ner ef­ter vår­ter­mi­nen. Det upp­ger skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell.

Samt­li­ga ele­ver – förutom språk­in­tro­duk­tio­nen – kom­mer att flyt­tas till and­ra sko­lor in­för höst­ter­mi­nen.

– Gym­na­si­e­di­rek­tö­ren har re­dan fat­tat be­slut om att stop­pa in­tag och in­om kort kom­mer han ock­så att fat­ta det for­mel­la be­slu­tet att flyt­ta ele­ver­na in­för höst­ter­mi­nen, men det har va­rit klart ett par vec­kor, sä­ger Ol­le Bu­rell.

Ross-kon­cep­tet skro­tas ock­så en gång för al­la.

Det hand­lar allt­så i klar­språk om en av­veck­ling av Ross Tens­ta gym­na­si­um i sin nu­va­ran­de form.

Ol­le Bu­rell står dock fast vid att den po­li­tis­ka S-led­da ma­jo­ri­te­ten i Stock­holms stad har för av­sikt att star­ta upp en ny gym­na­sie­sko­la i Tens­ta när den pla­ne­ra­de re­no­ve­ring­en av lo­ka­ler­na är fär­dig.

Ex­akt hur den sko­lan kom­mer att se ut är för när­va­ran­de in­te be­stämt.

– Jag är över­ty­gad om att med al­la de go­da kraf­ter som finns och med den be­stäm­da upp­fatt­ning som ma­jo­ri­te­ten har att vi ska ha en lä­ran­de mil­jö i Tens­ta så kom­mer det här vän­das till någon­ting po­si­tivt.

Be­ske­det om sko­lans av­veck­ling kom sam­ti­digt som Skol­in­spek­tio­nen of­fent­lig­gjor­de en om­fat­tan­de gransk­ning av Ross Tens­ta gym­na­si­um.

Av rap­por­ten fram­går att skol­verk­sam­he­ten i vä­sent­li­ga de­lar helt fal­le­rat.

Lä­rar­na själ­va be­skri­ver många av lek­tio­ner­na som ka­osar­ta­de. Ele­ver kom­mer och går un­der lek­tio­nen ut­an att nå­gon lä­ra­re sä­ger till. Ele­ver kränks ock­så av and­ra ele­ver ut­an att nå­gon in­gri­per.

Även pe­da­go­gi­ken kri­ti­se­ras.

Skol­in­spek­tio­nens per­so­nal be­skri­ver lek­tio­ner där det är näst in­till omöj­ligt att föl­ja med och för­stå in­ne­hål­let i lä­ra­rens ge­nom­gång.

”Skol­in­spek­tio­nen kon­sta­te­rar att Ross Tens­ta gym­na­si­um för en stor an­del av ele­ver­na bris­ter i det fun­da­men­ta­la syf­tet med en sko­la, näm­li­gen att för­med­la kun­ska­per till ele­ver­na”, skri­ver myn­dig­he­ten i sitt be­slut.

Kom­mu­nen mås­te nu ta itu med pro­ble­men el­ler ris­ke­ra att få be­ta­la 2,5 mil­jo­ner kro­nor i vi­te.

– De som har er­fa­ren­het av att lä­sa rap­por­ter från Skol­in­spek­tio­nen sä­ger att det här är bland den all­var­li­gas­te kri­tik som de nå­gon­sin har läst. Det finns ing­et ut­rym­me för öns­ke­tän­kan­de i det här lä­get ut­an vi mås­te ta ett fast grepp om si­tu­a­tio­nen och sä­ga att en nystart är en nystart på rik­tigt. Vi bör­jar från scratch, sä­ger Ol­le Bu­rell.

Har du fort­satt för­tro­en­de för skol­led­ning­en?

– Ja, ef­tersom jag är över­ty­gad om att al­la in­blan­da­de har för­sökt gö­ra sitt bäs­ta. Ibland kan det va­ra väl­digt tuf­fa för­ut­sätt­ning­ar.

Ol­le Bu­rell upp­ger att Stock­holms stad nu kom­mer att se över både or­ga­ni­sa­tion och det so­cio­e­ko­no­mis­ka för­del­nings­sy­ste­met.

– Vi mås­te kri­tiskt grans­ka al­la de­lar av vår or­ga­ni­sa­tion och vå­ra sy­stem ef­ter den här all­var­li­ga kri­ti­ken från Skol­in­spek­tio­nen för att kom­ma fram till vad som lett till det här krislä­get.

Na­ta­lie Weca­da går and­ra året på vård- och om­sorgs­pro­gram­met och stortrivts.

– Jag tyc­ker att Ross Tens­ta gym­na­si­um är en bra sko­la. Lä­rar­na är duk­ti­ga och man får den hjälp man be­hö­ver.

Vad tyc­ker du om bil­den av att det har va­rit stö­kigt på sko­lan?

– Det har va­rit myc­ket bråk, men jag tyc­ker än­då att det är en bra sko­la.

Vad tyc­ker du om att be­hö­va flyt­ta till en an­nan sko­la?

– Jag är jät­te­led­sen för det. Jag vill gå kvar. Tro­ligt­vis så kom­mer he­la klas­sen att flyt­ta till Kungs­hol­men väst­ra gym­na­si­um så att vi får ta ex­a­men till­sam­mans. För­hopp­nings­vis föl­jer även vå­ra lä­ra­re med.

Vad sä­ger di­na klass­kam­ra­ter?

– Det är många som in­te vill by­ta.

Jag tyc­ker att Ross Tens­ta gym­na­si­um

är en bra sko­la.

FOTO: STOCK­HOLMS STAD

Ol­le Bu­rell (S).

FOTO:PA­TRIK EK­STRÖM

LED­SEN. Na­ta­lie Weca­da går and­ra året på vård- och om­sorgs­pro­gram­met vid Ross Tens­ta gym­na­si­um och stortrivs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.