Hur myc­ket för en stu­len cy­kel?

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Frå­ga:

Min cy­kel blev stu­len och jag an­mäl­de det till mitt för­säk­rings­bo­lag. De går med på att ge mig 2 000 kr i er­sätt­ning men cy­keln var värd minst 7 000 kro­nor med all ex­tra ut­rust­ning! Jag tyc­ker jag ska få hög­re er­sätt­ning, jag har trots allt be­ta­lat pre­mi­en i tio års tid. Har jag rätt att få ut cy­kelns vär­de på 7 000 kro­nor?

Svar:

Du ka­nal l tid­be­gä­ra att för­säk­rings­bo­la­get om­prö­var er­sätt­nings­be­slu­tet. Skriv in och be­rät­ta hur myc­ket du tyc­ker att cy­keln är värd, skic­ka med ko­pi­or av kvit­ton på cy­keln och ex­tra­ut­rust­ning­en ock­så. Sed an­gör för­säk­rings­bo­la­gen of­ta ett vär­de­minsk­nings av drag­be­ro­en­de p åh ur­gam­mal cy­kel­när. De fles­ta för­säk­rings­bo­lag gör även ett av­drag för­själv­ris­ken, of­ta 1 500 kr. Vil­ken er­sätt­ning du får be­ror främst på ditt bo­lags vill­kor. Du har all­tid rätt att få svar på hur din er­sätt­ning be­räk­nats så att du kan dub­bel­kol­la att siff­ror­na stäm­mer.

Frå­ga:

Jag ska kö­pa en se­mester­re­sa ut­om­lands och har fått hö­ra att det är bätt­re att be­ta­la flyg­bil­jet­ter­na med kort än med kon­tan­ter. Jag vet att det finns för­säk­ring­ar om man be­ta­lar med kort, men jag har re­dan en re­se­för­säk­ring i min hem­för­säk­ring. Be­hö­ver jag verk­li­gen en ex­tra för­säk­ring?

Svar:

Bra att du har koll på di­na för­säk­ring­ar! Det stäm­mer att många be­tal-och kre­dit­kort har ex­tra för­säk­ring­ar som kan va­ra bra att ha om man till ex­em­pel ska re­sa ut­om-lands, men tänk på att des­sa för­säk­ring­ar of­tast in­te täc­ker li­ka myc­ket som re­se­skyd­det i din hem-för­säk­ring. Er­sätt­ning för till ex­em­pel vård­kost­na­der och hem­trans­port vid sjuk­dom och olycks­fall in­går säl­lan. Om du än­då be­ta­lar med kort kan det hän­da att du ock­så får en ex­tra re­se­för­säk­ring men du vin­ner of­tast mer på att i stäl­let ha en bra hem­för­säk­ring som täc­ker även re­sor.

FOTO: MOSTPHOTOS

VILL­KOR. Vil­ken er­sätt­ning du får för en stu­len cy­kel be­ror främst på ditt bo­lags vill­kor.

Eva Nordin är kon­su­men­tju­rist på Med­bor­gar­kon­to­ret i Spång­aTens­ta och sva­rar här på med­bor­gar­nas frå­gor. Mai­la din frå­ga till eva.m.nordin@ stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.