Skul­le ha upp­märk­sam­mats långt, långt ti­di­ga­re.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pa­trik Ek­ström Re­por­ter

Pa­trik Ek­ström, re­por­ter, om lä­get på Ross Tens­ta

Ross Tens­ta gym­na­si­um läggs ner. Vis­ser­li­gen vill Stock­holms stad star­ta en ny sko­la i om­rå­det när re­no­ve­ring­ar­na av lo­ka­ler­na är kla­ra, men det kom­mer med all san­no­lik­het va­ra någon­ting helt vä­sens­skilt.

Ef­ter att ha läst Skol­in­spek­tio­nens rap­port så kan man ba­ra dra en lätt­na­dens suck.

Det har sä­kert fun­nits myc­ket bra med Ross Tens­ta gym­na­si­um och tro­ligt­vis är det ba­ra en li­ten klick ele­ver som ställt till med al­la pro­blem, men skol­led­ning­en och lä­rar­na har up­pen­bar­li­gen in­te kun­nat el­ler haft re­sur­ser att han­te­ra det­ta. Si­tu­a­tio­nen har helt ur­ar­tat. Det är en skan­dal att det har fått gå så långt.

Pro­ble­men skul­le ha upp­märk­sam­mats och rät­tats till långt, långt ti­di­ga­re. Det är svårt att sä­ga vem som bär an­sva­ret, men det finns an­led­ning för al­la in­blan­da­de att re­flek­te­ra över sin roll.

För det här får ba­ra in­te hän­da. Det är för myc­ket som står på spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.