Pre­miär för Ha­sans vän­ner

I hel­gen blev det an­ti-ra­sis­tisk sam­ling på Tens­ta konst­hall. I lör­dags kom unga och gam­la, folk från Jär­va och and­ra de­lar av stan, till Tens­ta konst­hall för att fi­ra lan­se­ring­en av or­ga­ni­sa­tio­nen Ha­sans vän­ner.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Det var ett fullspäc­kat pro­gram, med mat, mu­sik, film­vis­ning, fö­re­drag, pa­nel­de­batt med myc­ket me­ra, när den den an­ti-ra­sis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­nen Ha­sans vän­ner lan­se­ra­des på Tens­ta konst­hall.

Vi har ti­di­ga­re skri­vit om Ha­sans vän­ner, som är en ny­bil­dad an­ti-ra­sis­tisk or­ga­ni­sa­tion som bär Ha­san Za­ta­ras namn. Ha­san Za­ta­ra sköts av la­ser­man­nen för 24 år se­dan, men över­lev­de, och bor i Rin­ke­by se­dan 50 år tillbaka.

Kväl­len in­led­des med ett fram­fö­ran­de av Tens­ta go­spel cho­ir, och av­slu­ta­des med slag­verks en­semb­len Sam­bom­ba, som många ock­så för­knip­par med Rink e by fes­ti­va­len.

En vik­tig punkt på pro­gram­met var histo­ri­en om Ha­san, be­rät­tad av so­nen Musta­fa Za­ta­ra, och en an- nan var Sa­mir Sabris an­fö­ran­de om ra­sism och sorg­be­ar­bet­ning, då sorg, chock och trau­ma ock­så är nå­got som kom­mer med ra­sis­men, men som man säl­lan pra­tar om.

Fle­ra sa­ker på­gick pa­ral­lellt och många be­kan­ta an­sik­ten syn­tes, bland an­nat Adam Taal (Adam Tens­ta), som är en av sty­rel­se­med­lem­mar­na i Ha­sans vän­ner.

Fa­mil­jen Za­ta­ra fanns på plats, från den yngs­te till den älds­te, där­ibland ett barn­barn på 17 år som bär sin mor­fars namn, Ha­san Za­ta­ra. Har du fått lä­ra dig nå­got nytt om din fa­miljs histo­ria i kväll?

– Det mesta kän­de jag till, men en del var nytt, sä­ger barn­bar­net Ha­san Za­ta­ra. Hur känns det att va­ra här i kväll?

– Väl­digt skönt!

STY­REL­SE. Adam Taal är en av sty­rel­se­med­lem­mar­na i Ha­sans vän­ner. Till hö­ger om ho­nom syns Musa­fa Za­ta­ra. BE­RÄT­TEL­SE. Be­rät­tel­sen om Ha­san Za­ta­ra är ock­så en be­rät­tel­se om 1990-ta­lets Sve­ri­ge. HEN­NA. I ett hörn konsthallen kun­de man få hen­na-ta­tu­e­ring­ar.

FOTO: IDA NIL­SING

SAM­LING. Många ha­de kom­mit till Tens­ta konst­hall för att fi­ra lan­se­ring­en av Ha­sans vän­ner för­ra lör­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.