Bra start för Kis­ta Hockey

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Lörnbo elin.lorn­bo@di­rekt­press.se

Hös­ten var kämpig för Kis­ta Hoc­keys her­rar. La­get ha­de en tunn trupp med ska­de­be­kym­mer. Nu när fort­sätt­nings­se­ri­en dra­git igång ser det bätt­re ut. Trä­na­re Dra­gan Milj­ko­vic är hopp­full.

Se­dan års­skif­tet spe­lar Kis­ta Hoc­keys her­rar i fort­sätt­nings­se­ri­en A för Di­vi­sion 4. Fem mat­cher har hit­tills spe­lats och det har för­hål­lan­de­vis gått bra för la­get. Två för­lus­ter och tre vins­ter. Se­nast möt­te man IK Vax­holm hem­ma i Hus­by Ishall, vil­ket kom att bli ett rik­tigt mål­ka­las.

– Vi spe­la­de väl­digt bra, löj­ligt bra och ska va­ra är­lig, sä­ger Dra­gan Milj­ko­vic, hu­vud­trä­na­re.

När la­gen möt­tes i ok­to­ber blev det för­lust. Men i lör­dags var det an­nat som gäll­de.

Den här gång­en fick Kista­her­rar­na ti­digt hål på Vax­holm. Re­dan ef­ter två mi­nu­ter ha­de Kis­ta gjort två kas­sar. La­get styr­de mat­chen dit de vil­le. I and­ra pe­ri­o­den punk­te­ra­de ock­så Kis­ta mat­chen, med att gö­ra yt­ter­li­ga­re fem mål. Vax­holm ha­de helt en­kelt in­te en chans. I sista pe­ri­o­den sat­tes två till mål. Slut­re­sul­ta­tet blev le­kan­de lätt 10-0 till Kis­ta.

Det här är la­gets and­ra två­siff­ri­ga vinst för året.

For­men ver­kar bätt­re än i hös­tas. Vad be­ror det på?

– Hös­tens lång­tids­ska­da- de spe­la­re är tillbaka. Se­dan har vi lagt om spe­let nå­got och sat­sar nu­me­ra på sten­hård press på mot­stån­da­rens bac­kar. Det har gett oss mer öpp­na lä­gen och må­len har rul­lat in, sä­ger Dra­gan Milj­ko­vic.

Två mat­cher har dä­re­mot slu­tat med po­äng­tapp, men det har si­na för­kla­ring­ar, me­nar Milj­ko­vic. Ena mat­chen var mot fa­vo­rittip­pa­de Li­din­gö Is­lan­der HC. Där blev det för­lust med 9-3. Kis­ta ha­de i mö­tet mål­vakts­be­kym­mer och ställ­de upp med fjär­de­mål­vak­ten. Nå­got som ty­värr på­ver­ka­de matchut­gång­en, en­ligt Milj­ko­vic.

And­ra för­lus­ten var i mö­tet mot se­ri­e­le­dar­na Väl­ling­by AIK. Där blev re­sul­ta­tet snör­pi­ga 5-4. Här slar­va­de man bort po­äng­en.

– Mot Väl­ling­by AIK skul­le vi ha vun­nit. Vi ha­de re­sul­ta­tet he­la mat­chen och var det bätt­re la­get. Men vi släpp­te in två mål i slu­tet tack va­re slarv, sä­ger Dra­gan Mlj­ko­vic.

åter­står fy­ra mat­cher. Må­let är glas­klart – Kis­ta Hockey sat­sar på att ta andra­plat­sen för att gå till play off-spel.

För Dra­gan Milj­ko­vics hand­lar nu myc­ket av ti­den av att spa­na in mot­stån­da­re.

– Jag kol­lar mer på vår se­ri­es mat­cher än de i SHL, be­rät­tar Dra­gan Milj­ko­vic.

Vad gäl­ler la­get så trä­nar de nu­me­ra hår­da­re och ge­nom­tänkt ut­i­från av­gö­ran­de match­se­kven­ser. Vec­ko­trä­ning­ar­na är präg­la­de av po­wer­play-öv­ning­ar, med tre mot två spel. Milj­ko­vic vill att Kis­ta ska fort­sät­ta att sty­ra spe­let med press och hål­la mer i puc­ken i de res­te­ran­de mat­cher. Gör la­get det kom­mer må­let att gå vägen.

– Vi har allt i eg­na hän­der nu och det känns bra, sä­ger Dra­gan Milj­ko­vic.

FOTO: AR­KIV/PRIVAT

MÅL­IN­RIK­TAD. Hu­vud­trä­na­re Dra­gan Milj­ko­vic är mål­in­rik­tad på att ta andra­plat­sen i fort­sätt­nings­se­ri­en.

FOTO: AR­KIV/PRIVAT

HÅR­DA­RE. Kis­ta Hockey trä­nar nu­me­ra hår­da­re för att gö­ra bra i sik­te på play off.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.