3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

JÄR­VA CAFÉ

Nor­ra Jär­va Stads­dels­råd bju­der in till årets förs­ta mö­te, som kom­mer att ta upp si­tu­a­tio­nen med de många unga män­ni­skor som mist li­vet un­der de se­nas­te må­na­der­na. Mö­tet hand­lar ”om hur vi kan hö­ja rös­ten med en rik­tigt bred en­hets­rö­rel­se för vå­ra krav på rik­ti­ga jobb, lik­vär­dig sko­la, bostäder, mö­tes­plat­ser och del­ta­gan­de de­mo­kra­ti.” När: 8 feb­ru­a­ri kl 18 Var: Hus­by träff

FI­LO­SO­FIKAFÉ

Är vi jäm­ställ­da än­nu? Vis­sa sä­ger att Sve­ri­ge idag är jäm­ställt. Men sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, dis­kri­mi­ne­ring, om­giv­ning­ens ibland be­straf­fan­de re­ak­tion när vi in­te gör som folk för­vän­tar sig vi­sar att vi än­då har en bit att gå. Vad vi kan gö­ra för att upp­nå jäm­lik­het. Sam­tals­le­da­re: Sa­mi­ra Ari­a­dad. Arr: ABF-Stock­holm. När: 11 feb­ru­a­ri kl 18 Var: Rin­ke­by Fol­kets hus

FILM­KLUBB FÖR BARN

Kis­ta Bib­li­o­teks film­klubb. Gra­tis. Fil­men som vi­sas till vec­kan är Ari­stocats. När: Lör­dag 13 feb­ru­a­ri kl 15 Var: Kis­ta bib­li­o­tek

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.