Får hem­lig­hål­la chefs­re­kry­te­ring

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Spånga-Tens­ta stadsdelsförvaltning får rätt att hem­lig­hål­la upp­gif­ter om en chefs­re­kry­te­ring.

Det slår Kam­mar­rät­ten i Stock­holm fast.

Tid­ning­en Vi i Tens­ta ha­de be­gärt ut upp­gif­ter om vil­ka som ha­de sökt tjäns­ten som stads­dels­ut­veck­lings­chef med of­fent­lig­hets­prin­ci­pen som ut­gångs­punkt, det vill sä­ga att al­la hand­ling­ar som in­kom­mit till en myn­dig­het är till­gäng­li­ga för med­bor­gar­na.

För­valt­ning­en av­slog be­gä­ran med hän­vis­ning till att re­kry­te­ring­en sköt­tes av ett ex­ternt bo­lag.

Kam­mar­rät­ten ger nu stads­dels­för­valt­ning­en rätt. Ge­nom att an­li­ta ett ex­ternt re­kry­te­rings­bo­lag har sta­den lyc­kats kom­ma runt of­fent­lig­hets­prin­ci­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.