ÅTER­KOM­MAN­DE

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ara­bis­ka fra­ser

Vill du lä­ra dig ara­bis­ka fra­ser? I vår kan du gö­ra det på Hus­by bib­li­o­tek! Ing­en för­an­mä­lan. Gra­tis och vi bju­der på fi­ka! Kl 13.00–14.30. Lör­dag 30/1, 13/2, 27/2, 12/3, 9/4, 23/4, 7/5, 21/5. Varmt väl­kom­men!

Öpp­na verk­stä­der

Ons­da­gar. Job­ba med ke­ra­mik, må­le­ri el­ler tryck i vå­ra verk­stä­der på Hus­by Gård. Del­ta­gan­de är gra­tis men man be­ta­lar för ma­te­ri­a­let man an­vän­der. Kloc­kan 10.00–13.00.

Ons­dags­sop­pa

Var­je ons­dag ser­ve­rar vi ve­ge­ta­risk sop­pa i kafé­et på Hus­by Gård mel­lan kloc­kan 12.00 och 14.00. In­klu­si­ve bröd och kaf­fe. 50 kro­nor.

Våf­fel­dag

Fre­da­gar. Våf­fel­dag i kafé­et på Hus­by Gård. Kloc­kan 10.00–16.00. Kaf­fe och våff­la 40 kro­nor.

Af­ter Noon Tea

Sista lör­da­gen/sön­da­gen var­je må­nad. Af­ter Noon Tea i kafé­et på Hus­by Gård. Kloc­kan 13.00–16.00. Väl- kom­na! Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­ning

Svenskt språkcafé på Tens­ta bib­li­o­tek Be­hö­ver du trä­na din svens­ka? Kom till språkcafé­et på Tens­ta bib­li­o­tek, ons­da­gar 14.30–16! Vi träf­fas över en kopp kaf­fe, pra­tar och du får öva dig i svens­ka. An­mäl dig hos bib­li­o­te­ket in­för förs­ta gång­en sen är du väl­kom­men var­je ons­dag. Språkcafé­et sker i sam­ar­be­te med stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan. Väl­kom­men!

Si­lent Uni­ver­si­ty: Språkcafé

Fre­da­gar och sön­da­gar, 14.00–16.30. En autu­nom kun­skaps­platt­form för asyl­sö­kan­de, flyk­ting­ar och pap­pers­lö­sa ini­ti­e­rat av konst­nä­ren Ah­met Ögüt. Språkca­fe­et är öp­pet för al­la som vill lä­ra sig grun­der­na i svens­ka och ara­bis­ka men ock­så träf­fa nya vän­ner och de­la er­fa­ren­he­ter och tan­kar. Sär­skilt väl­kom­na är del­ta­ga­re som står ut­an­för det svens­ka ut­bild­nings­sy­ste­met i vän­tan på asyl. För an­mä­lan och in­for­ma­tion fa­hy­ma@tensta­konst­hall.se.

Med­bor­ga­re till med­bor­ga­re

Med­bor­ga­re till med­bor­ga­re syf­tar till att ska­pa en mö­tes­plats för ny­an­län­da som be­hö­ver tid och kun­skap om sam­häl­let i Sve­ri­ge. En råd­giv­nings­verk­sam­het som kan hand­la om allt från myn­dig­hets­kon­takt och språk­trä­ning, till att för­med­la kon­takt mel­lan per­so­ner med lik­nan­de bak­grund. Med ut­gångs­punkt i konst­hal­lens pro­gram möts ock­så grup­pen i ge­men­sam­ma sam­tal om konst och sam­hälls­frå­gor. En del av Si­lent uni­ver­si­ty. Tis­da­gar 12.00–14.00. För an­mä­lan och in­fo fa­hy­ma@ tensta­konst­hall.se.

Ju­ri­disk råd­giv­ning på Kis­ta bib­li­o­tek

Be­hö­ver du hjälp med ju­ri­dis­ka frå­gor? På Kis­ta bib­li­o­tek finns möj­lig­het att träf­fa en ju­rist för per­son­lig råd­giv­ning i 15 mi­nu­ter. Lör­da­gar mel­lan kloc­kan 12.15 och 14.00 finns en ju­rist från Ley Ju­rist­by­rå på plats. Råd­giv­ning­en ges på svens­ka el­ler spans­ka och är kost­nads­fri. OBS att bok­ning­en all­tid öpp­nar sam­ma dag kloc­kan 10.00. Du kan ock­så bo­ka tid i in­for­ma­tions­dis­ken med hjälp av vår per­so­nal el­ler ringa di­rekt till Kis­ta bib­li­o­tek te­le­fon 508 30 511 el­ler till vår Kund­tjänst te­le­fon 508 30 900. (Be­hö­ver du hjälp på ara­bis­ka, kur­dis­ka el­ler per­sis­ka er­bju­der vi det på ons­da­gar mel­lan kloc­kan 14.00 och 17.00.)

Svenskt språkcafé på Rin­ke­by bib­li­o­tek

Kom till Rin­ke­bys språkcafé och trä­na din svens­ka! Väl­kom­men till vårt språkcafé på lör­da­gar mel­lan kloc­kan 14.00–15.30. Vi träf­fas över en kopp kaf­fe och pra­tar om allt mel­lan him­mel och jord. Vi har även språkcafé på mån­da­gar kloc­kan 13.00– 14.30. Ing­en för­an­mä­lan krävs, kom som du är!

Svens­ka med ba­by på Kis­ta bib­li­o­tek

För­äld­ra­le­dig? Kom på Svens­ka med ba­by! Nya mö- ten mel­lan för­äld­rar och barn från he­la Stock­holms­om­rå­det – och med ur­sprung i he­la värl­den. Till­sam­mans bry­ter byg­ger nya bro­ar och trä­nar svens­ka. Ak­ti­vi­te­ter­na an­pas­sas ef­ter grup­pens stor­lek, språ­kni­vå och in­tres­sen. Gra­tis det är ba­ra att kom­ma!

Läxhjälp för al­la åld­rar på Hus­by bib­li­o­tek

Stru­ligt med läx­or­na? Ing­en som kan för­kla­ra? Kom till Hus­by bib­li­o­tek! Al­la mån­da­gar un­der hös­ten har vi läxhjälp i sam­ar­be­te med Rö­da Kor­set. Om du be­hö­ver hjälp med mat­te­läx­an el­ler läx­an i nå­got an­nat äm­ne finns det läxhjälp hos oss på Hus­by bib­li­o­tek. Var­je mån­dag mel­lan kloc­kan 16.00 och 19.00 finns vå­ra duk­ti­ga läx­hjäl­pa­re på plats i bib­li­o­te­ket. Läx­hjäl­pen på mån­da­gar är ett sam­ar­be­te med Rö­da Kor­set. Ing­en kost­nad. Ing­en för­an­mä­lan. Det är ba­ra att kom­ma för­bi. Vi ses!

Läxhjälp på Tens­ta bib­li­o­tek

Krång­lar mat­ten? Får du in­te ihop läx­an in­nan pro­vet? Be­hö­ver du helt en­kelt hjälp med läx­or­na? Kom till Tens­ta bib­li­o­tek! Vo­lon­tä­rer från IM (In­di­vi­du­ell Män­ni­sko­hjälp) kom­mer till bib­li­o­te­ket mån­da­gar 17.00 till 18.45 och de­lar med sig av sin tid och si­na kun­ska­per för att hjäl­pa dig med läx­or­na. På ons­da­gar är IM på Tens­ta Konst­hall för att hjäl­pa dig med läx­or mel­lan 16.30 till 18.30. Väl­kom­na!

Läxhjälp på Kis­ta bib­li­o­tek med Kis­ta Ga­laxy

Be­hö­ver du hjälp med ma­te­ma­ti­ken el­ler gram­ma­ti­ken? Kom till bib­li­o­te­ket och få hjälp av Kis­ta Ga­laxy och Mat­te­cent­rum med läx­or­na! Var­je mån­dag kloc­kan 17.00– 19.00 på Kis­ta bib­li­o­tek. Med­lem­mar i fot­bolls­klub­ben Kis­ta Ga­laxy och läx­hjäl­pa­re från Mat­te­cent­rum kom­mer till bib­li­o­te­ket på mån­da­gar­na un­der hös­ten och hjäl­per dig med läx­or­na. Det är gra­tis och ing­en för­an­mä­lan krävs. Det är ba­ra att kom­ma till bib­li­o­te­ket. Mat­te­cent­rum är här mel­lan kloc­kan 17.00–19.00. Kis­ta Ga­laxy mel­lan kloc­kan 18.00–20.00. Väl­kom­men – vi ses!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.