Fi­lo­so­fikafé i Hus­by

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Om ja­get och vår per­son­li­ga iden­ti­tet. In­om fi­lo­so­fin rör frå­gan om per­son­lig iden­ti­tet vad ja­get är för nå­got, det vill sä­ga vad för sorts sak vi i grund och bot­ten iden­ti­fi­e­rar oss med. En frå­ga som hjäl­per oss för­stå vad äm­net hand­lar om är: vad ex­akt är det får nå­got hos mig själv som jag in­te kan ta bort ut­an att dö? Är det krop­pen, hjär­nan, vå­ra min­nen el­ler nå­got an­nat? Sam­tals­le­da­re: Tobias Malm. Tid: 18.00. Plats: Hus­by bib­li­o­tek. Ar­ran­gör: ABF-Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.