Fi­lo­so­fikafé i Rin­ke­by

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Är vi jäm­ställ­da än­nu? Vis­sa sä­ger att Sve­ri­ge idag är jäm­ställt. Men sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, dis­kri­mi­ne­ring, om­giv­ning­ens ibland be­straf­fan­de re­ak­tion när vi in­te gör som folk för­vän­tar sig vi­sar att vi än­då har en bit att gå. Vi dis­ku­te­rar om re­spekt för varand­ra och vad vi kan gö­ra för att upp­nå jäm­lik­het. Sam­tals­le­da­re: Sa­mi­ra Ari­a­dad. Tid: 18.00. Plats: Rin­ke­by Fol­kets hus. Ar­ran­gör: ABF-Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.