Någ­ra tips att tän­ka på:

Vi i Kista - - BOSTAD - KÄL­LA: BEC­KERS

TÄNK på att ett bra un­der­ar­be­te all­tid lö­nar sig. Det läg­ger grun­den för ett lyc­kat slut­re­sul­tat. Läs även bruks­an­vis­ning­en på för­pack­ning­en och följ mål­nings­rå­den.

DET lö­nar sig all­tid att an­vän­da verk­tyg av bra kva­li­tet. Om du gör rent verk­ty­gen så snart som möj­ligt ef­ter mål­ning­en, kan du an­vän­da dem fle­ra gång­er.

FÖR­VA­RA pen­sel och rol­ler i till­slu­ten plast­på­se när du tar en pa­us, men in­te i fle­ra da­gar.

EFTERSLÄTA åt sam­ma håll. Rol­la än­da ut. AN­VÄND hörn­rul­le för att få snyg­ga av­slut. NÄR du ska skru­va i väg­gen: Bor­ra upp ett hål. Sätt må­lar­fog i hå­let in­nan du skru­var in skru­ven. Om du in­te bor­rar sät­ter du si­li­kon di­rekt på skru­ven.

MÅ­LA ej på ytor med läg­re tem­pe­ra­tur än +10°C. ÄR du osä­ker på att kun­na ut­fö­ra mål­ning­en kor­rekt och nog­grant kan det va­ra en idé att an­li­ta en duk­tig må­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.