GU­LEED MO­HA­MED NY PÅ SVT

I slu­tet av ja­nu­a­ri in­vig­de SVT, Sve­ri­ges te­le­vi­sion, si­na nya lo­ka­ler på Rin­ke­by­strå­ket. Där­i­från ska Stock­holm be­va­kas ur ett för­orts­per­spek­tiv. I hös­tas skrev vi om re­port­rar­na på Rin­ke­by­re­dak­tio­nen. Men se­dan dess har ett namn till­kom­mit. Sam­ma dag so

Vi i Kista - - FAMILJ - Ida Nil­sing ida.nil­sing@ di­rekt­press.se 070-78 72 077

Gu­leed Mo­ha­med är en profil i Jär­va, som scout­le­da­re, som kan­di­dat till job­bet som konst­halls­chef, med me­ra. Sö­ker man i den här tid­ning­ens ar­kiv, finns ar­tik­lar där han ytt­rar sig om allt från dans­band till att det är dags för för­or­ten att ta över media.

” Vi be­hö­ver ta mak­ten över att de­fi­ni­e­ra vårt eget om­rå­de, vi be­hö­ver in­tel­lek­tu­el­la, in­te ba­ra box­a­re och fot­bolls­spe­la­re. Bli jour­na­lis­ter ock­så och ta mak­ten över me­di­er­na!”, sa han i en in­ter­vju i Nor­ra si­dan för ett par år se­dan.

Och här sit­ter han nu, som ny­an­ställd på SVT:s Rin­ke­by­re­dak­tion, från ord till hand­ling.

– Om am­bi­tio­nen är att man ska rap­por­te­ra om an- nat än om ISIS och brotts­lig­het, så mås­te man ve­ta var man ska le­ta. Jag kom in för att SVT ska job­ba in­i­från, sä­ger Gu­leed Mo­ha­med.

För ho­nom är det vik­tigt att för­or­ten in­te ba­ra ska sy­nas i tra­di­tio­nel­la ny­hets­in­slag.

– Jag pra­ta­de med någ­ra kvin­nor om att jag skul­le bör­ja här, de sa att de äls­ka­de si­na pa­ra­bo­ler, så för att få dem att bör­ja kol­la på SVT fick jag lo­va att Tens­ta ska sy­nas i både ”Lan­det runt” och ”Kul­tur­ny­he­ter­na” ch han är sä­ker på att han kom­mer att hit­ta många sa­ker att rap­por­te­ra om.

– Jag har in­te brist på ny­he­ter.

Vad är en ny­het i di­na ögon?

– Ett rån är en ny­het, okej, men 6–8 kil­lar som träf­fas på So­tinge­plan och har star- tat en Co­lum­boklubb, det är ock­så en ny­het.

(Co­lum­bo, ef­ter en po­pu­lär tv-se­rie om en klu­rig ci­gar­rö­kan­de kom­mis­sa­rie, Frank Co­lum­bo.)

Har de?

– Ja­visst! Det är mi­na kom­pi­sar.

Det lå­ter ju jät­tein­tres­sant! Har du de­ras num­mer el­ler?

Det där med att be­hål­la ny­he­ter för sig själv är in­te di­rekt hans stil.

– Vi mås­te ju sam­ar­be­ta! sä­ger han. .

Och han be­rät­tar att han och de and­ra re­port­rar­na på Rin­ke­by­re­dak­tio­nen har gjort en de­al om att lä­ra av varand­ra.

Gu­leed Mo­ha­med har läst stats­ve­ten­skap, men är ny in­om jour­na­li­sti­ken, och tyc­ker att det be­hövs fler som han bland ”me­del­klas­s­jour­na­lis­ter­na”.

Me­del­klas­s­jour­na­lis­ter, vad är det?

– Så­da­na som stic­ker fram mik­ro­fo­nen och läg­ger hu­vu­det på sned och stäl­ler frå­gor.

Hur gör du då?

– Jag lyss­nar ba­ra. När jag frå­gar hur han tror att det kom­mer att gå för SVT i Rin­ke­by tit­tar han oför­stå­en­de på mig.

– Jag för­står in­te dis­kus­sions­kul­tu­ren. Det är ba­ra att gö­ra och så lär man sig un­der ti­den. Fun­kar det in­te på ett sätt så får man väl tes­ta på nå­got an­nat sätt.

Ett rån är en ny­het, okej, men 6–8 kil­lar som träf­fas på So­tinge­plan och har star­tat en Co­lum­boklubb, det är ock­så en ny­het.

FOTO: IDA NIL­SING

IN­I­FRÅN. Gu­leed Mo­ha­med från Tens­ta är ny­an­ställd på SVT i Rin­ke­by för att re­dak­tio­nen vill job­ba in­i­från. ”Det var­dag­li­ga har in­te de and­ra koll på”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.