Ny ut­ställ­ning in­vigd på Tens­ta konst­hall

Ba­ra ett par da­gar fö­re fes­ten, in­vig­des den nya ut­ställ­ning­en i Tens­ta konst­hall. ”Stan­dard­läng­den av ett mi­ra­kel” he­ter den och be­står av både text­läs­ning, klä­der och en stor ek.

Vi i Kista - - KULTUR - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Var­je dag kloc­kan 14.12 lä­ser nå­gon ur per­so­na­len upp en no­vell på Tens­ta konst­hall. No­vel­len he­ter Stan­dard­läng­den av ett mi­ra­kel, är skri­ven av för­fat­ta­ren Jo­nas Has­sen Khe­mi­ri och har fått ge namn till den nya ut­ställ­ning­en i Tens­ta konst­hall.

No­vel­len är skri­ven på upp­drag av de två konst­nä­rer­na Gol­din+Sen­ne­by, en Stock­holms­ba­se­rad konst­närs­duo som sam­ar­be­tat med Tens­ta konst­hall ti­di­ga­re, och tex­ten är Has­sen Khe­mi­ris svar på de­ras konst­när­skap.

Jo­nas Has­sen Khe­mi­ri har skri­vit om en man som kall- lar sig An­ders Reu­terswärd och gär­na vill job­ba med konst, men egent­li­gen he­ter han nå­got an­nat och för­sör­jer sig ge­nom att job­ba på sin mor­brors kem­tvätt. När man kom­mer in i konsthallen så är en av de förs­ta sa­ker­na man möts av en kläd­kol­lek­tion, som byg­ger på plagg som glömts kvar på kem­tvät­tar i he­la stan.

En an­nan del av ut­ställ­ning­en är den sto­ra ek som har byggts upp i den sto­ra ut­ställ­nings­hal­len. Det är snickaren Moa Ott som ar­be­tat med att byg­ga upp trä­det, samt att ska­pa sitt­plat­ser runt om i hal­len, av det.

Eken nämns i Has­sen Khe­mi­ris text, men den häm­tar ock­så in­spi­ra­tion från ett hem­ligt säll­skap som i slu­tet av 1930-ta­let bru­ka­de sam­la­des un­der en ek. Un­der ut­ställ­ning­ens gång kom­mer eken att fun­ge­ra som sam­lings­plats för sam­tal och se­mi­na­ri­er.

En an­nan sak som fång­ar ögat, är graf­fitin på den upp­lys­ta fond­väg­gen. Den är en del av en an­nan ut­ställ­ning ”New vi­sions” som på­går pa­ral­lellt med ”Stan­dard­läng­den av ett mi­ra­kel”. Graf­fitin är häm­tad från de star­ka re­ak­tio­ner som upp­stått på döds­skjut­ning­ar av svar­ta i USA, och bli­vit till rö­rel­sen ” black li­ves mat­ter”, en na­tio­nell or­ga­ni­sa­tion som ar­be­tar för att ut­veck­la den svar­ta fri­hets­rö­rel­sen.

FOTO: PRESSBILD

KLÄD­KOL­LEK­TION. Kläd­kol­lek­tio­nen An­ders Reu­terswärd har ut­veck­lats i sam­ar­be­te med Behnaz Aram, mo­de­de­sig­ner och te­a­ter­ko­stymör och är en del av den nya ut­ställ­ning­en på Tens­ta konst­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.