Så må­lar du i våt­rum

Att må­la ger dig möj­lig­het att en­kelt änd­ra ut­se­en­de på ditt bad­rum. Men det krävs li­te mer ef­ter­tan­ke än i and­ra rum. An­vänd all­tid god­kän­da mål­nings­sy­stem för våt­rum, så slip­per du be­kym­mer se­na­re.

Vi i Kista - - BOSTAD - Erika Lin­dén Jans­son

Ivåt­rum gäl­ler spe­ci­el­la krav när du ska må­la, då ytor­na ut­sätts för myc­ket fukt, vat­ten och tvätt­me­del. Mö­ge­lan­grepp mås­te fö­re­byg­gas och det ska va­ra lätt att ren­gö­ra, or­dent­ligt tä­tat och fukt­sä­kert. Det finns fle­ra god­kän­da sy­stem för att gö­ra ett bad­rum fukt­säk­rat.

Det finns två oli­ka sor­ters våtrums­sy­stem – VT för vat­ten­tätt yt­skikt och VA för vat­ten­av­vi­san­de yt­skikt. VT an­vänds på ytor som ut­sätts för di­rekt vat­ten­s­pol­ning och läckande vat­ten ex­em­pel­vis duschut­rym­me el­ler bad­kar samt in­om en me­ter ifrån des­sa. VA är av­sett för väg­gar som ut­sätts för lät­ta­re vat­ten­stänk och hög luft­fuk­tig­het som ex­em­pel­vis i kök el­ler vid hand­fat.

På Må­le­ri­bran­schens Våtrums­kon­trolls hem­si­da, www. vatrumsmal­ning. se, finns en lis­ta på vil­ka sy­stem och pro­duk­ter som är god­kän­da för mål­ning i våt­rum. Här finns ock­så län­kar till de oli­ka sy­ste­men som vi­sar hur du ska gå till väga.

Bör­ja med att tvät­ta bort allt fett och smuts från ytan. Skra­pa bort löst sit­tan­de färg och ta­pe­ter. Mju­ka PVC-ma­te­ri­al tas bort helt. Om du har vi­nyl­ta­pe­ter, för­sök ri­va bort yt­skik­tet.

Spack­la spric­kor, skar­var och ojämn­he­ter med sand­spac­kel, med för­höjd vat­ten­be­stän­dig­het. Glöm in­te att spack­la skar­ven mel­lan vägg och mat­ta. Sli­pa se­dan med fint slip­pap­per när ytan är helt torr.

Jäm­na ut hörn och tak­vinklar med över­mål­nings­bar, elas­tisk fog­mas­sa ämnad för våt­rum. Su­gan­de ytor för­lim­mas med akry­lat­färg för väg­gar och tak i våt­rum, spädd med li­ka de­lar vat­ten.

Det går of­tast bra att må­la di­rekt på ta­pe­ten med en våtrums­färg. Tänk på att våtrumsta­pe­ten of­ta ut­gör täts­kik­tet i våtrum­met, och att bör­ja ri­va i täts­kik­tet kan or­sa­ka fukt­ska­dor. Tes­ta gär­na en li­ten prov­stryk­ning in­nan he­la ytan be­hand­las.

Glöm in­te att spack­la skar­ven mel­lan vägg och mat­ta.

FOTO: SA­DO­LIN

BLÖTT. I våt­rum ut­sätts må­la­de ytor för ex­tra fukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.