Matchtrö­jor för IS-off­ren

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Lörnbo elin.lorn­bo@di­rekt­press.se 070-73 25 900

Ga­rip Gü­nes och Ba­har Shi­van är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re för en väl­gö­ren­hets­tur­ne­ring i kam­pen mot Isla­mis­ka Sta­ten. Vid de­ras si­da finns bland and­ra någ­ra av Sve­ri­ges främs­ta fot­bolls­spe­la­re – som do­ne­rar si­na sig­ne­ra­de matchtrö­jor till högst­bju­dan­de. Al­la peng­ar som sam­las in går oav­kor­tat till kri­gets of­fer.

På en freds­de­mon­stra­tion för ett och ett halvt år se­dan träf­fa­des för­orts­bor­na Ga­rip Gü­nes och Ba­har Shi­van för förs­ta gång­en. Där ska­pa­des idén om att till­sam­mans gå ihop och gö­ra nå­got för de som fal­lit of­fer för Isla­mis­ka Sta­ten. De be­stäm­de sig, till­sam­mans med 13 and­ra, att star­ta en väl­gö­ren­hets­tur­ne­ring – i fot­boll.

– Fot­boll är po­pu­lärt och ett bra sätt att för­e­na män­ni­skor på. Vi vil­le ska­pa nå­got ro­ligt som sam­ti­digt ge­ne­rar i ett gott syf­te. Där­för blev det en fot­bollstur­ne-

ring, be­rät­tar ini­ti­a­tiv­ta­ga­re Ga­rip Gü­nes, som är bo­satt i Rin­ke­by.

Vi träf­far Ga­rip Gü­nes och Ba­har Shi­van i Rin­ke­by Ung­do­mens Hus. De är i full gång i att pla­ne­ra tur­ne­ring­en; Me­so­po­ta­mi­en Cup, för and­ra året i rad. Tur­ne­ring­en är till för att sam­la in peng­ar till or­ga­ni­sa­tio­nen Kur­dis­ka Rö­da Halv­må­nen – en ide­ell or­ga­ni­sa­tion på plats i krigs­drab­ba­de om­rå­den i Mel­la­nöstern.

För­ra året hölls tur­ne­ring­en i Rin­ke­by Ung­do­mens Hus. Det blev en rik­tig suc­cé. To­talt sam­la­des 80 000 kro­nor in, varav ti­o­tu­sen kom från ett bud på John Gui­det­tis då­va­ran­de Cel­tic-trö­ja. I år ver­kar tur­ne­ring­ens insamling bli än­nu mer. Dag­li­gen hör per­so­ner av sig och vill va­ra med och hjäl­pa till.

– Ef­ter­frå­gan i att med­ver­ka i tur­ne­ring­en har ökat re­jält och många lag och per­so­ner vill va­ra med och bi­dra. Det är fan­tas­tiskt, sä­ger Ba­har Shi­van, ini­ti­a­tiv-

ta­ga­re som är bo­satt i Skär­hol­men.

En del av in­täk­ter­na kom­mer från an­mäl­nings­av­gif­ter från de del­ta­gan­de la­gen, som an­mält sig ut­i­från ett ”först till kvarn-sy­stem”. 2015 del­tog to­talt 16 lag. I år var tan­ken att ut­ö­ka till 20 lag, men det har in­te räckt. Nu är 24 lag an­mäl­da. Yt­ter­li­ga­re tio lag finns på en kö­lis­ta.

I de an­mäl­da la­gen finns per­so­ner från he­la Sve­ri­ge. Po­li­ti­ker, ar­tis­ter och oli­ka fö­re­tags­lag kom­mer att va­ra med och spe­la. Även and­ra kän­da an­sik­ten kom­mer att fin­nas på plats som åskå­da­re.

And­ra som of­fent­ligt stöt­tar tur­ne­ring­en är någ­ra av Sve­ri­ges främs­ta fot­bolls­spe­la­re. De do­ne­rar sig­ne­ra­de matchtrö­jor som auk­tio­ne­ras ut till högst­bju­dan­de via Fa­ce­book. Auk­tio­nen är i full gång. Bland de stöt­tan­de finns bland and­ra John Gui­det­ti och He­nok Go­i­tom samt de all­svens­ka la­gen Kal­mar FF, GIF Sundsvall och Ös­tersund FK.

– Ing­en som vi har till­frå­gat har sagt nej till att va­ra med. Det är stort och vi är väl­digt tack­sam­ma, sä­ger Ga­rip Gü­nes.

En an­nan som är med och do­ne­rar sin match­trö­ja är Jär­va­pro­fi­len och ita­li­ens­ka Pa­ler­mo­proff­set Ro­bin Qu­ai­son.

– Jag tyc­ker det är vik­tigt att in­te glöm­ma vart man kom­mer ifrån och att all­tid hjäl­pa till när man kan. Det är bra att det finns kraf­ter från för­or­ten som gör nå­got för and­ra, sä­ger Ro­bin Qu­ai­son, när vi pra­tar med ho­nom.

Två and­ra som of­fent­ligt gått ut och ut­tryckt sitt stöd för tur­ne­ring­en är Rin­ke­by Uni­ted­trä­nar­na Mar­tin Mutum­ba och Bo­jan Djor­d­jic. För att nå ut

med tur­ne­ring­en har Ga­rip Gü­nes och Ba­har Shi­van an­vänt sig av det eg­na kon­takt­nä­tet samt av so­ci­a­la me­di­er. En vik­tig del är att ar­range­mang­et in­te ge­ne­re­rar i någ­ra ut­gif­ter.

– För mig är det en själv­klar­het att bi­dra med det jag kan. Om jag kan för­änd­ra till det bätt­re så gör jag det. Och det går verk­li­gen att gö­ra nå­got, be­rät­tar Ba­har Shi­van.

Ini­ti­a­tiv­ta­gar­na val­de att do­ne­ra peng­ar­na till Kur­dis­ka Rö­da Halv­må­nen för att or­ga­ni­sa­tio­nen är på plats i ut­sat­ta om­rå­den och för att den är väle­ta­ble­rad som har fun­nits se­dan 1993.

– De hjäl­per många oskyl­digt drab­ba­de fa­mil­jer. Vi får bland an­nat se via bil­der vil­ken hjälp peng­ar­na ge­ne­rar i. Att se att det vi gör fak­tiskt re­sul­te­rar i skill­nad är den ab­so­lut bäs­ta käns­lan, sä­ger Ba­har Shi­van.

– När oskyl­di­ga män­ni­skor dö­das kän­ner jag en skyl­dig­het att som med­män­ni­ska gö­ra någon­ting. Det är en mänsk­lig mo­ral som dri­ver mig. Peng­ar be­hövs he­la ti­den. Min lön är att se god för­änd­ring till mi­na ut­sat­ta med­män­ni­skor, sä­ger Ga­rip Gü­nes.

Me­so­po­ta­mi­en Cup äger rum den fem­te mars i Skär­holms­hal­len.

”När oskyl­di­ga män­ni­skor dö­das kän­ner jag en skyl­dig­het att som med­män­ni­ska gö­ra någon­ting.”

FOTO: ELIN LÖRNBO

PRO­FI­LER. Det är tunga namn och fot­bolls­pro­fi­ler som är med i in­sam­ling­en för kri­gets of­fer. Ga­rip Gü­nes (t v) och Ba­har Shi­van (t h) är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till en väl­gö­ren­hets­tur­ne­ring som sam­lar peng­ar till Kur­dis­ka Rö­da Halv­må­nen.

FOTO: ELIN LÖRNBO

ME­SO­PO­TA­MI­EN CUP. Fle­ra fot­bolls­pro­fi­ler och fot­bollslag hjäl­per till med att do­ne­ra si­na matchtrö­jor för högst­bju­dan­de till Me­so­po­ta­mi­en Cup. Ga­rip Gü­nes (tv) och Ba­har Shi­van är tur­ne­ring­ens ini­ti­a­tiv­ta­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.