Disc­golf­park el­ler be­grav­nings­plats

Spånga-Tenstas nämnd­ord­fö­ran­de Awad Her­si (MP) vill sat­sa en mil­jon på en graf­fit­ti­vägg för att loc­ka be­sö­ka­re till Tens­ta, men lyf­ter in­te ett finger för att för­sva­ra Jär­va Disc­golf Park – en världs­attrak­tion som re­dan loc­kar ti­o­tu­sen­tals be­sö­ka­re. Det­ta

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Björn Er­dal Tens­ta

I sitt svar (Vi i Tens­ta 4/2016) för­sö­ker Her­si pra­ta bort sitt an­svar. Han skri­ver ”di­sc­golf­par­ken be­hö­ver läm­na plats åt en be­grav­nings­plats” och att ”det finns stor po­li­tisk enig­het”.

Nej Awad, par­ken ”be­hö­ver” in­te ”läm­na plats”. Att läg­ga begravningar på den ab­so­lut säms­ta plat­sen och för­stö­ra Tensta­bor­nas fi­nas­te fri­tids­om­rå­de är ett po­li­tiskt be­slut – ing­en na­tur­lag. Din håll­ning som lo­kal ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den har va­rit av­gö­ran­de för att det kun­de dri­vas ige­nom.

Att läg­ga begravningar på den ab­so­lut säms­ta plat­sen och för­stö­ra Tensta­bor­nas fi­nas­te fri­tids­om­rå­de är ett po­li­tiskt be­slut – ing­en na­tur­lag.

San­ning­en är att det fort­fa­ran­de rå­der stor po­li­tisk oe­nig­het – både in­om och mel­lan par­ti­er­na. Dä­re­mot har re­miss­in­stan­ser och folk­lig opi­ni­on va­rit eni­ga. Än­da se­dan in­rikt­nings­pro­gram­met för Jär­va fri­om­rå­de skrevs 2003 har Hä­gerstalund pe­kats ut som den lämp­li­gas­te plat­sen för en be­grav­nings­plats. Näs­ta år går till­stån­det ut för mo­tocross­ba­nan som lig­ger där.

FOTO: ELIN NORD­LUND

GOLF. Disc­golf­park el­ler be­grav­nings­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.