Fa­mil­je­hu­set där ing­et är för li­tet

I tis­dags in­vig­des det nya Fa­mil­je­hu­set på Skår­bygränd i Rin­ke­by. – Vi ska ver­ka för att små be­kym­mer in­te blir sto­ra pro­blem, sä­ger bi­trä­dan­de en­hets­chef Le­na Wu­o­pio.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Det omöj­li­ga tar ba­ra li­te läng­re tid ”. De tär ru­bri­ken på ett tid­nings­ur­klipp som sit­ter upptej­pat på ett av köks­skå­pen på det nya Fa­mil­je­hu­set i Rin­ke­by (en in­ter­vju med stads­dels­di­rek­tö­ren Pa­trik Derk).

Här job­bar per­so­na­len lång­sik­tigt och fö­re­byg­gan­de, för att al­la barn och unga i Rin­ke­by-Kis­ta ska få go­da upp­växtvill­kor, och i tis­dags in­vig­de de si­na nya lo­ka­ler på Skår­bygränd.

– Vi ska ver­ka för att små be­kym­mer in­te blir sto­ra pro­blem, så bru­kar jag for­mu­le­ra det, sä­ger bi­trä­dan­de en­hets­chef Le­na Wu­o­pio.

Fa­mil­je­hu­set är ett sam­ar­be­te mel­lan för­sko­lan och so­ci­al­tjäns­ten och se­dan ti­di­ga­re finns ett i Hus­by. Led­or­det är sam­ver­kan och fö­re­byg­gan­de.

– Det är fö­re­byg­gan­de in­sat­ser vi job­bar med här och jag är glad att man från po­li­tiskt håll lyf­ter och ser vik­ten av det, sä­ger Le­na Wu­o­pio

Fa­mil­je­hu­set i Rin­ke­by har för­vis­so haft öp­pet se­dan i hös­tas, men in­vig­ning­en var ett till­fäl­le att vi­sa de nya lo­ka­ler­na för sam­ar­bets­part­ners och and­ra in­tres­se­ra­de.

För­äld­ralot­sen Iman El­mi gui­da­de runt en grupp av be­sö­ka­re, och för­äld­raråd­gi­va­ren John­ny Men­do­za en an­nan. Många ny­fik­na ha­de kom­mit för att titta, både and­ra an­ställ­da in­om stads­de­len och folk från för­e­nings­li­vet.

In­om hu­sets väg­gar ryms den öpp­na för­sko­lan men där finns ock­så gott om plats för både sam­tal i grupp och en­skil­da sam­tal med nå­gon av fa­mil­je­råd­gi­var­na. Man be­hö­ver ing­en re­miss och ham­nar in­te i nå­got re­gis­ter och man kan pra­ta om allt, en­ligt Le­na Wu­o­pio.

– Det är in­te lätt att va­ra för­äl­der och det kan hand­la om hur ska jag för­hål­la mig till min treå­ring som kas­tar sig på ga­tan och väg­rar gå, el­ler vill ha cho­klad när vi hand­lar el­ler nå­got an­nat... Ingen­ting är för li­tet.

Nu vill de nå ut till så många för­äld­rar som möj­ligt med bud­ska­pet:

– Vi finns, vi finns, vi finns.

Fa­mil­je­hu­sen finns allt­så för al­la för­äld­rar i Rin­ke­byKis­ta med barn upp till 18 år.

FOTO: IDA NIL­SING

UNG. Kha­did­ja Omer, 4 må­na­der, var den yngs­ta be­sö­ka­ren på in­vig­ning­en. Van­ligt­vis bru­kar hon be­sö­ka den öpp­na för­sko­lan till­sam­mans med sin mam­ma Fardo­sa Omar.

LE­NA WU­O­PIO. Är bi­trä­dan­de en­hets­chef för nya Fa­mil­je­hu­set i Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.