Allt en blom­ma kan be­ty­da

Ge en blom­ma till den du älskar, bryr dig om, vill stöt­ta el­ler… till den du tviv­lar på? En blom­ma kan sä­ga både allt och ingen­ting – här får du hjälp att ko­da blom­språ­ket.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Erika Lin­dén Jans­son

Med Al­la hjär­tans dag på sön­dag ex­plo­de­rar bloms­ter­för­sälj­ning­en lan­det runt. Men vad be­ty­der egent­li­gen blom­mor­na du ger bort – och hur ska du tol­ka mam­mas vi­ta lil­ja, kom­pi­sens li­la tul­pa­ner el­ler din part­ners tio ro­sor?

Det sägs att bloms­ter­språ­ket bör­ja­de an­vän­das re­dan i an­ti­kens Gre­kland. Och att un­der 1700och 1800-ta­len kun­de unga för­äls­ka­de in­te all­tid um­gås di­rekt med varand­ra ut­an nå­gon form av mel­lan­hand, så där­för kom­mu­ni­ce­ra­de man med blom­mor. På den ti­den var det med and­ra ord no­ga att väl­ja rätt blom­ma, i rätt färg och rätt an­tal för att få fram vad man vil­le ha sagt.

Tan­ken på att blom­mor i oli­ka sor­ter, fär­ger och an­tal har oli­ka be­ty­del­ser har levt vi­da­re än­da in i mo­dern tid, men nu för ti­den är det of­ta vik­ti­ga­re med per­son­lig smak och hur per­so­nens hem ser ut. Ku­ri­o­san och sym­bo­li­ken upp­skat­tas dock fort­fa­ran­de av många.

– En klas­sisk bu­kett med blå, rö­da och vi­ta blom­mor be­ty­der fri­e­ri för många. Kanske har ock­så vi­ta blom­mor en be­ty­del­se av ren­het och jung­fru­lig­het som le­ver kvar, sä­ger Han­na Eric­son, flo­rist på Interflora Me­lan­ders blom­mor i Stock­holm. Näs­tan al­la för­knip­par en röd ros med kär­lek, och jag har stött på folk i bu­ti­ken som tyc­ker att gu­la blom­mor be­ty­der otrohet.

Förr i ti­den be­tyd­de blom­mor­na nå­got spe­ci­ellt, men idag har sam­ban­det mel­lan oli­ka blom­mor och hän­del­ser sud­dats ut li­te. Be­ty­der det att man in­te be­hö­ver oroa sig för att gö­ra mis­sar nu­för­ti­den?

– Nej, jag tyc­ker in­te att man kan gö­ra fel läng­re. I dag blir al­la gla­da av att få blom­mor, oav­sett sort el­ler färg. För in­te så många år se­dan för­knip­pa­de man vi­ta blom­mor med begravningar och då blev det rätt kons­tigt att ta med sig vi­ta lil­jor och ge bort på en fest. Nu har det för­svun­nit och jag tyc­ker verk­li­gen att man fullt ut kan gå på skön­het och käns­la när man ger bort blom­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.