Ja till bi­drag trots bris­ter

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

För­e­nings­bi­dra­gen var det he­ta sam­tal­säm­net på tors­da­gens stads­dels­nämnd i Spånga-Tens­ta. Ar­ga rop hör­des från publi­ken och minst en per­son stor­ma­de ut ur lo­ka­ler­na.

Mo­de­ra­ter­na rik­ta­de ock­så kri­tik mot att för­e­ning­ar gavs bi­drag trots miss­tan­kar om fusk.

som upp­lagt för kon­flikt när för­e­nings­bi­drag för 2016 skul­le klub­bas vid tors­da­gens stads­dels­nämnd i Spånga-Tens­ta. 31 för­e­ning­ar ha­de an­sökt om to­talt 6,56 mil­jo­ner kro­nor i bi­drag, men det fanns ba­ra 1,65 mil­jo­ner kro­nor att de­la ut.

Re­pre­sen­tan­ter för fle­ra för­e­ning­ar an­såg att de bli­vit orätt­vist be­hand­la­de och rik­ta­de kri­tik mot stads­dels­nämn­den. En per­son väd­ra­de sitt miss­nö­je mot att fy­ra för­e­ning­ar ska få le­jon­par­ten av bi­dra­gen. Sam­ti­digt tyck­te re­pre­sen­tan­ter för den för­e­ning som får mest peng­ar, Ver­dan­di, att de får för li­te.

Fle­ra ef­ter­frå­ga­de bätt­re upp­följ­ning på vad för­e­ning­ar­na fak­tiskt gör för nyt­ta, i syn­ner­het kopp­lat till trygg­he­ten i Tens­ta. Från publi­ken hör­des bland an­nat rop som “vå­ra barn hål­ler på att dö däru­te” och “kän­ner du nå­gon som har bli­vit skju­ten i hu­vu­det?”.

Åt­minsto­ne en per­son stor­ma­de ock­så ut ur lo­ka­len.

– För­e­ning­ar­na har an­sökt om 6,5 mil­jo­ner kro­nor, men vi har ba­ra 1,6 mil­jo­ner kro­nor att de­la ut – det är klart att många blir miss­nöj­da. Men vi har ba­ra de peng­ar vi har, sa Step­han Gullberg, er­sät­ta­re för Mil­jö­par­ti­et.

Det var

Mo­de­ra­ter­na rik­ta­de ock­så kri­tik mot att för­e­ning­ar ska få bi­drag trots miss­tan­kar om fusk. Mar­kus Bir­gan­der (M) ha­de upp­täckt att en för­e­ning skic­kat med en med­lems­för­teck­ning som i själ­va ver­ket till­hör­de en an­nan för­e­ning.

Yt­ter­li­ga­re en för­e­ning ha­de an­sökt om bi­drag, men an­vänt en an­nan för­e­nings or­ga­ni­sa­tions­num­mer.

Stads­dels­för­valt­ning­en, som ta­git fram un­der­lag för be­slu­tet om för­e­nings­bi­drag, fick möj­lig­het, men kun­de in­te ge en för­kla­ring till des­sa dis­kre­pan­ser.

Mo­de­ra­ter­na ute­slöt in­te att det fanns en för­kla­ring – att det helt en­kelt var frå­gan om miss­tag – men an­såg in­te att stads­dels­nämn­den un­der des­sa för­ut­sätt­ning­ar kun­de be­vil­ja bi­drag.

– Skic­kar man med en an­nan för­e­nings med­lems­för­teck­ning bor­de man bli dis­kva­li­fi­ce­rad ef­tersom de in­te kan stöd­ja att de har den verk­sam­het som de häv­dar att de har, sa Ole Jör­gen Pers­son (M).

Nämn­den, som led­des av ord­fö­ran­de Awad Her­si (MP), be­slu­ta­de trots kri­ti­ken än­då att klub­ba ige­nom för­e­nings­bi­dra­gen.

Pa­trik Ek­ström

”Klart att många blir miss­nöj­da.”

FOTO: PA­TRIK EK­STRÖM

KRI­TIK. Re­pre­sen­tan­ter för fle­ra för­e­ning­ar an­såg att de bli­vit orätt­vist be­hand­la­de och rik­ta­de kri­tik mot stads­dels­nämn­den.

MÖ­TE. För­e­nings­bi­dra­gen var det he­ta sam­tal­säm­net på tors­da­gens stads­dels­nämnd i Spånga- Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.