3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

KURS I FO­TO­GRA­FE­RING

För den som vill lä­ra sig ta bätt­re bil­der med mo­bi­len, el­ler ve­ta mer om hur man fo­tar män­ni­skor och ga­tu­mil­jö­er, finns möj­lig­he­ten att gå en gra­tis kurs i Rin­ke­by Fol­kets Hus. An­mä­lan skic­kas till selu­ah.al­saa­ti@abf.se När: 18 feb­ru­a­ri kl 18–20. Var: Café Re­spekt, Rin­ke­by Fol­kets Hus.

VER­NIS­SAGE HUS­BY KONST­HALL

”Stads­pas­sa­ger” he­ter en ny ut­ställ­ning och be­står av gra­fik och mål­ning­ar av den pris­be­lön­te konst­nä­ren Mi­kael Kihl­man.

När: Ver­nis­sage lör­dag 20 feb­ru­a­ri kloc­kan 12–17.

Var: Hus­by konst­hall

DI­GI­TAL FÖRS­TA HJÄL­PEN I TENS­TA

Hjälp er­bjuds på både so­ma­lis­ka och ara­bis­ka, ing­en för­an­mä­lan. Per­so­na­len på Tens­ta bib­li­o­tek hjäl­per till med IT-frå­gor såsom att an­vän­da e-post, pro­gram och fil­han­te­ring, kom­ma igång med so­ci­a­la me­di­er och sö­ka in­for­ma­tion och ny­he­ter på in­ter­net. 18 feb­ru­a­ri 15–16. Tens­ta bib­li­o­tek

När: Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.