So­ci­al hän­syn ger jobb

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Stock­holms stad har för förs­ta gång­en prö­vat so­ci­al hän­syn i upp­hand­ling­ar.

När Dal­hags­sko­lan i Hus­by ska öpp­nas i au­gusti 2016 be­höv­de Skol­fas­tig­he­ter i Stock­holm AB (Si­sab) upp­hand­la re­no­ve­ring och sa­ne­ring av sko­lan. Med hjälp av ar­bets­mark­nads­för­valt­ning­en kun­de för förs­ta gång­en so­ci­al hän­syn ap­pli­ce­ras i upp­hand­ling­en, med syf­te att främ­ja ar­bets­till­fäl­len för unga vux­na i om­rå­det. 14 ar­bets­lö­sa ung­do­mar från Jär­va fick an­ställ­ning in­om pro­jek­tet.

– I bud­get 2015 slog den nya stads­hus­ma­jo­ri­te­ten fast en ny in­rikt­ning för sta­dens upp­hand­ling. Istäl­let för lägs­ta kost­nad till var­je pris ska sta­dens upp­hand­ling ska­pa mer­vär­de för Stock­hol­mar­na. Ge­nom so­ci­al hän­syn kan upp­hand­ling­en bi­dra till att lång­tids­ar­bets­lö­sa kom­mer i jobb och att ung­do­mar får en fot in på ar­bets­mark­na­den, sä­ger ar­bets­mark­nads­bor­gar­rå­det Emi­lia Bjuggren (S) i en kom­men­tar.

Un­der 2015 har ar­bets­mark­nads­nämn­den med­ver­kat i to­talt fjor­ton upp­hand­ling­ar in­om Stock­holms stad där krav på so­ci­a­la klau­su­ler har ställts och vid två upp­hand­ling­ar kopp­la­de till Tra­fik­ver­ket och Stock­holms läns lands­tings tra­fik­för­valt­ning där fy­sisk le­ve­rans sker un­der både 2016 och 2017. In­om ra­men för ar­be­tet med so­ci­a­la klau­su­ler har 59 per­so­ner fått an­ställ­ning un­der året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.