Ny mö­tes­plats vik­tig del i stor de­mo­kra­ti­sats­ning

En ny om­fat­tan­de de­mo­kra­ti­sats­ning i Stock­holms stad ska ge med­bor­gar­na mer in­fly­tan­de och del­ak­tig­het. Tens­ta ska bland an­nat få en ny bok­nings­bar och kost­nads­fri mö­tes­plats. – Ung­do­mar och kvin­nor har fö­re­trä­de, sä­ger Dit­te Wes­tin, ny stads­dels­ut­veck­li

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Pa­trik Ek­ström pa­trik.ek­strom@di­rekt­press.se

Med­bor­gar­na ska få ökat in­fly­tan­de och kän­na sig mer del­ak­ti­ga i stads­de­lens och sam­häl­lets ut­veck­ling. På sikt ska även val­del­ta­gan­det öka.

Det är må­let med Stock­holms stads nya de­mo­kra­ti­sats­ning.

Som ett led i pro­jek­tet, som om­fat­tar ett an­tal mil­jo­ner kro­nor, har Spång­aTens­ta stadsdelsförvaltning in­rät­tat fle­ra nya tjäns­ter, bland an­nat en de­mo­kra­ti­sam­ord­na­re.

– Mitt mål är att män­ni­skor ska få en dju­pa­re in­syn i si­na mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, men även de­mo­kra­tis­ka skyl­dig­he­ter, sä­ger den ny de­mo­kra­ti­sam­ord­na­ren Mei­soun Sa­leh.

Än så länge är den nya de­mo­kra­ti­sats­ning­en i sitt startske­de. Per­so­na­len har där­för in­te rik­tigt klart för sig ex­akt vil­ka kon­kre­ta för- änd­ring­ar det här kom­mer att in­ne­bä­ra.

Må­let är dock att med­bor­gar­na lång­sik­tigt ska få mer att sä­ga till om.

Det som dock näs­tan är klart är att stads­de­len kom­mer att få nya mö­teslo­ka­ler i Tens­ta och Spånga.

– Det har fun­nits öns­ke­mål om det­ta un­der en väl­digt lång tid, och vi nu har möj­lig­het att för­verk­li­ga det­ta tack va­re den här sats­ning­en, sä­ger Dit­te Wes­tin.

Lo­ka­ler­na kom­mer att va­ra helt kost­nads­fria och möj­li­ga att bo­ka för en grupp per­so­ner. Oor­ga­ni­se­ra­de kvin­nor och ung­do­mar har fö­re­trä­de. Tan­ken är att fånga upp per­so­ner som in­te är en­ga­ge­ra­de i and­ra kul­tur- el­ler idrotts­för­e­ning­ar.

Det kom­mer in­te att stäl­las någ­ra krav på mot­pre­sta­tio­ner.

Må­let med mö­tes­plat­sen är att ska­pa en are­na för dis­kus­sio­ner och på så sätt stär­ka den lo­ka­la de­mo­kra­tin.

– Jag ser framför mig en mas­sa think tanks, en snickar­verk­stad för idéer, sä­ger Mei­soun Sa­leh.

Lo­ka­ler­na ska ock­så ses som ett led i att stads­de­len vill le­va upp till si­na åta­gan­den in­om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

– När min dot­ter vill sam­la si­na vän­ner så kan de sät­ta sig i un­der­vå­ning­en i vår vil­la i Sol­len­tu­na och jag kan ser­va med kaf­fe och fi­ka­bröd. Tje­jer­na i Tens­ta har in­te den möj­lig­he­ten. Där­för mås­te vi job­ba med att ska­pa så­dan för­ut­sätt­ning­ar. Det är stads­de­lens an­svar att ska­pa jäm­li­ka för­ut­sätt­ning­ar.

För­hopp­ning­en är att fo­ku­se­ring­en på mänsk­li­ga rät­tig­he­ter ock­så le­der till ökat själv­för­tro­en­de bland med­bor­gar­na.

– Det bi­drar till en håll­bar ut­veck­ling, sä­ger Mei­soun Sa­leh.

”Jag ser framför mig en mas­sa Think tanks, en snickar­verk­stad för idéer.”

FOTO: PA­TRIK EK­STRÖM

FÖR­BÄTT­RA. De­mo­kra­ti­sam­ord­na­ren Mei­soun Sa­leh och stads­dels­ut­veck­lings­che­fen Dit­te Wes­tin ska job­ba för att för­bätt­ra de­mo­kra­tin i Spånga-Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.