Lät­ta­re nytt­ja of­fent­li­ga ytor

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

I för­ra vec­kan lan­se­ra­des en hand­bok om med­bor­gar­dri­ven stads­ut­veck­ling i Stock­holms stad. Tan­ken är att hand­bo­ken ska in­spi­re­ra och gui­da stock­hol­ma­re till att själ­va på­ver­ka stads­li­vet, där­för be­skri­ver boken hur man skaf­far de till­stånd som krävs för att ge­nom­fö­ra ett pro­jekt med till­fäl­lig ar­ki­tek­tur, med me­ra.

Sam­ti­digt ska det tack va­re nya reg­ler bli enkla­re och bil­li­ga­re att nytt­ja of­fent­li­ga ytor. Bland an­nat får mind­re eve­ne­mang ut­an re­klam som ti­di­ga­re be­ta­la­de av­gift, nu noll­taxa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.