Det­ta har hänt

Vi i Kista - - NYHETER -

kal­la­des till Tens­ta vid 22.30ti­den lör­dags­kväl­len den 6 feb­ru­a­ri för att hjäl­pa en pa­ti­ent. När per­so­na­len hjälpt pa­ti­en­ten och kom ut från fas­tig­he­ten var bi­len sön­der­sla­gen. Ru­tor­na var kros­sa­de och am­bu­lan­sen gick in­te att an­vän­da, en­ligt upp­gift från po­li­sen.

AM­BU­LAN­SEN

om vad han öns­kar ska hän­da nu, sä­ger han att de först och främst be­hö­ver mer kun­skap.

– Vi mås­te på nå­got sätt fun­de­ra och ta re­da på me­ra, var det ba­ra en till­fäl­lig hän­del­se? Var det nå­got som fö­re­gick den? Vi mås­te helt en­kelt ve­ta li­te mer.

Den här gång­en gick det bra, pa­ti­en­ten kun­de till­kal­la färd­tjänst, men som många på­pe­kat: det kun­de ha va­rit rik­tigt bråt­tom. För Ai­sab in­ne­bär hän­del­sen att ett for­don är satt ur spel för en tid framö­ver, samt att per­so­na­len är om­ska­kad.

På frå­gan

ta hjälp av po­li­sen vid ut­ryck­ning­ar är ing­et bra al­ter­na­tiv, en­ligt Åke Öst­man. Mins­ta för­dröj­ning kan få enor­ma kon­se­kven­ser.

– Vi kan in­te ha po­li­sen med oss, det kan hand­la om mi­nu­ter, sam­ti­digt mås­te ju vår per­so­nal kän­na sig trygg, sä­ger han.

Men att

I Jär­va finns se­dan någ­ra år tillbaka ett pro­jekt som kal­las MBU (Män­ni­skan bakom uni­for­men), där unga Jär­va­bor får um­gås med po­lis och rädd­nings­tjänst och lä­ra sig mer om de­ras ar­be­te. Där har am­bu­lans­sjuk­vår­dar­na in­te del­ta­git än­nu. Men det kan kom­ma att bli änd­ring på det.

– Ska vi job­ba med ex­tra upp­gif­ter så blir det en dis­kus­sion med lands­ting­et,

”Vi kan in­te ha po­li­sen med oss, det kan hand­la om mi­nu­ter.”

Många Jär­va­bor har re­a­ge­rat starkt på van­da­li­se­ring­en av am­bu­lan­sen. Or­ga­ni­sa­tio­nen The Glo­bal Vil­lage har star­tat ett upp­rop till stöd för rädd­nings­tjäns­ten, Tensta­bon Ram­sis ”Moo­sa” As­sal har spe­lat in en vi­deo där han ber om ur­säkt å Tenstas väg­nar, och Kista­bon Ted­dy Vidal kal­la­de det ”orts­för­rä­de­ri”.

har dra­git igång ett spon­tant upp­rop mot bak­grund av van­da­li­se­ring­en av en am­bu­lans i Tens­ta.

Se­na­re i feb­ru­a­ri vill de bju­da in till ett sam­tal i Tens­ta mel­lan bo­en­de och en­ga­ge­ra­de i Akal­la, Hus­by, Kis­ta, Rink­be­by, Tens­ta, Hjuls­ta. Bland de per­so­ner som or­ga­ni­sa­tio­nen skul­le vil­ja bju­da in till ett sam­tal finns bland an­nat in­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man och rikspo­lis­che­fen Dan Eli­as­son.

Må­let, står det i Fa­ce­book-even­tet, är att ”vi­sa vår upp­skatt­ning och kär­lek till rädd­nings­tjäns­ten och övri­ga sam­häl­let och där­med mot­be­vi­sa den på­gåen­de de­mo­ni-

Or­ga­ni­sa­tio­nen The Glo­bal vil­lage

se­ring­en av vårt om­rå­de. Må­let är be­käm­pa de få an­ta­go­nis­ter­na i om­rå­det! Och för­e­na vå­ra kraf­ter med det övri­ga sam­häl­let.”

som re­a­ge­ra­de starkt på hän­del­sen var Kista­bon Ted­de Vidal, han skrev en Fa­ce­book-sta­tus där han bland an­nat kal­la­de det in­träf­fa­de ”orts­för­rä­de­ri”, och blev se­na­re in­ter­vju­ad av P5 Stock­holm där han sä­ger att han blev arg:

– Jag blev arg på att de för­stör för oss, för al­la med ut­ländsk bak­grund. De ger mer ved till el­den som re­dan brin­ner.

Tensta­bon Ram­sis ”Moo­sa” As­sal spe­la­de in en vi­deo där han, å Tenstas väg­nar, bör­jar med att be om ur­säkt för det som hänt, och se­dan vän­der han sig till de som stod bakom van­da­li­se­ring­en och sä­ger bland an­nat: ”De som är här för att hjäl­pa folk ska man hjäl­pa.”, och ”Jag hop­pas från bot­ten av mitt hjär­ta att det här var förs­ta och sista gång­en.” Hans vi­deo har nu nått hund­ra­tu­sen­tals tit­ta­re.

Ida Nil­sing

En an­nan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.